UK:s val- och utskottsordning

Val- och utskottsordning

Valordning

§ 1 Röstlängd

Röstlängden fastställs efter att plenum öppnats och konstaterats vara sammankallat enligt arbetsordningen. Röstlängden uppdateras inför varje plenumsession. Med på röstlängden finns de ombud som är närvarande och har nominerats av församlingarna. Röstberättigade är ombud samt suppleanter för ombud där ombuden är frånvarande. Vem som är suppleant för vem skall meddelas till presidiet före fastställande av röstlängden.

§ 2 Omröstning vid motioner

Omröstning sker genom att inkomna förslag ställs mot varandra. Ombuden kan vid varje röstningsomgång rösta ja eller nej. Ifall det finns flera förslag ställs de förslag som avviker mest från varandra mot varandra, varefter det förslag som fått flest röster ställs mot följande förslag i tur och ordning. Förslag om förkastande skall alltid placeras i sista röstningsomgången och utskottets förslag i nästsista eller sista röstningsomgången. Om klämförslag röstas först efter att förslaget som klämförslaget berör står ensamt kvar, dock före eventuell omröstning om förkastande.

§ 3 Personval

Personval sker genom sluten omröstning och majoritetsbeslut. Öppen omröstning kan förrättas vid personval om samtliga ombud godkänner det.

§ 4 Övriga val

Vid övriga val beslutar presidiet om hur valet ska förrättas.

§ 5 Kombination av omröstningar

Vid behov kan två eller flera slutna omröstningar genomföras samtidigt.

Utskottsordning

§ 1 Utskott

För varje motion utses ett utskott. Ett utskott kan utses också för andra ärenden.

§ 2 Utskottens sammansättning

Alla ombud samlas prosterivis och utser minst en och högst tre representanter per utskott från varje prosteri, i mån av möjlighet.

§ 3 Utskottens funktion

Utskottsmedlemmarna väljer inom sig en ordförande och en sekreterare. När utskottet behandlar en motion skall utskottet arbeta fram ett förslag till beslut. När utskottet behandlar ett initiativ till diskussion skall utskottet arbeta fram ett diskussionsunderlag. Sekreteraren antecknar förslaget eller diskussionsunderlaget och ser till att UK-kansliet och presidiet får det i god tid.

§ 4 Utskott som behandlar motioner

För utskott som behandlar motioner gäller följande: Enighet skall eftersträvas. Om enighet inte nås tillämpas omröstning. Ordförande eller sekreterare redogör för utskottsarbetet vid plenum och presenterar utskottets förslag till beslut. Detta läggs fram som grund för behandlingen av motionen. Om utskottet är oenigt skall detta påpekas. Utskottet kan också godkänna den ursprungliga motionen utan ändringar.

§ 5 Övriga utskott

Övriga utskott arbetar enligt UK:s önskemål och redogör för sitt arbete vid plenum. Utskott för initiativ till diskussion har rätt att ändra ärendet till en motion, och följer då förfarandet förbehandling av motioner.

Tagits i bruk: 22.1.2017