UK:s plenarordning

Plenarordning

§ 1 Yttranderätt

Ombuden, suppleanterna, observatörerna, av församlingarna anställda personer, tjänstemän vid KCSA, medlemmar av stiftsfullmäktige i Borgå stift och tjänstemän vid domkapitlet i Borgå stift har yttranderätt vid Plenum. Ombud ber om ordet enligt § 4 medan övriga grupper ber om ordet direkt från presidiet. Det antecknas till protokollet ifall en övrig har gjort ett inlägg. Personer som inte tillhör någon av de ovan nämnda grupperna kan också be om ordet av presidiet, som kan godkänna eller förkasta begäran om att få göra ett inlägg efter övervägande.

§ 2 Föredragningslistan

Föredragningslistan ligger som grund för behandling av ärenden. Föredragningslistan fastställs av UK efter val av presidium.

§ 3 Behandling av ärenden

Före en allmän diskussion i plenum angående en motion eller ett initiativ till diskussion yttrar sig arbetsutskottet i frågan, om sådant har utsetts. Därefter får motionsställaren eller initiativtagaren i ett (1) inlägg ge respons på utskottets arbete. Om det är fråga om en motion kan den ursprungliga motionsställaren hålla fast vid sitt förslag till beslut, detta behöver inget understöd, varvid två förslag till beslut föreligger. Utskottets beredning ligger alltid som grund för fortsatt diskussion.

§ 4 Talarlistan

Talarlistan vid debatten görs upp enligt den ordning i vilken talarna ber om ordet. Ombuden ber om ordet genom att använda sitt deltagarnummer. Ordförande beslutar om att dra streck i talarlistan varefter inga nya namn tas med på listan. Före ordförande drar streck i talarlistan skall chans ges åt de som ännu vill yttra sig i ärendet och alla namn som just då finns på talarlistan läses upp. Samtliga förslag till beslut som finns läses också upp innan streck i talarlistan dras.

När streck i talarlistan dragits kan ingen komma till på listan. Presidiet kan besluta om att lotta ordningen på inläggen om de tycker att det är motiverat. Efter att alla på listan yttrat sig dras streck i debatten och ärendet fortsätter enligt § 12 i fråga om motioner och genomavslut i fråga om initiativ till diskussion.

§ 5 Inlägg

Alla yttranden görs från talarstolen, förutom personförslag, replik, sakupplysning, ordningsfråga och bifall (t.ex. hurrarop), vilka görs från den egna platsen i plenisalen om inte presidiet önskar annat.

§ 6 Förslag till beslut

Endast ombuden har förslagsrätt. För motioner gäller att förslag till beslut skall inlämnas till presidiet skriftligen, innan ordförande drar streck i talarlistan. För andra ärenden beslutar presidiet hur förslag till beslut skall lämnas in. För att ett förslag skall bli beaktat krävs understöd av minst ett annat ombud. Vid personförslag krävs inget understöd utöver den föreslagna personens eget godkännande.

§ 7 Klämförslag

Ett klämförslag är ett förslag om ett tillägg till ett redan befintligt förslag till beslut. Klämförslaget kan enbart innehålla ett tillägg till ett beslutsförslag och det skall framkomma till vilket beslutsförslag klämförslaget hör. Ett klämförslag kan också fogas till ett annat klämförslag. Klämförslag skall liksom andra förslag till beslut inlämnas innan ordförande drar streck i talarlistan och kräver understöd av minst ett annat ombud för att beaktas.

§ 8 Begränsande av inlägg

Tiden för ett inlägg kan begränsas om presidiet så beslutar.

§ 9 Replik

Replik kan direkt efter ett inlägg beviljas den vars person eller åsikter har behandlats i inlägget. Ordförande beviljar repliken på muntlig begäran. Repliken får vara högst två minuter.

§ 10 Sakupplysning

Sakupplysning kan begäras muntligen genast efter ett inlägg och bör belysa det som sagts i inlägget. Ordförande beslutar om sakupplysning skall beviljas.

§ 11 Ordningsfråga

En ordningsfråga gäller hur plenum arbetar och hur det följer arbetsordningen. Ordningsfrågan ställs muntligen och ges företräde framför inlägg, replik och sakupplysning. På ordningsfråga svarar ordförande. Ifall att frågan närmare behöver utredas kan plenum ajourneras medan presidiet utreder frågan. Presidiet kan vid behov inkalla utomstående hjälp.

§ 12 Beslutsgång

Beslut fattas:

a: enhälligt.

b: genom provomröstning genom användande av delegatnummer. Om ordförande då kan konstatera att ett beslutsförslag har klar majoritet kan det godkännas utan rösträkning, förutsatt att inget ombud motsätter sig detta. I detta fall antecknas inte antalet röster för de olika förslagen i protokollet.c: genom omröstning genom användande av delegatnummer varefter rösterna räknas.

d: genom sluten omröstning med röstsedlar. Sluten omröstning vid motioner förutsätter att tre fjärdedelar av ombuden kräver det.

Vid omröstningar tillämpas valordningen.

§ 13 Reservation

Om ett ombud vill att det i protokollet skall nämnas att han eller hon motsätter sig plenums beslut kan han eller hon reservera sig mot beslutet. Anmälan om reservation bör göras omedelbart efter att beslutet fattats. Om man dessutom vill formulera sin reservation skriftligen bör den inlämnas senast en timme efter att beslutet fattats. Skriftliga reservationer fogas till protokollet.

§ 14 Bordläggning och ajournering

Presidiet kan vid behov bordlägga ärenden för att öppna dem för fortsatta förhandlingarna senare under plenum. Om presidiet är enigt kan ett ärende bordläggas till nästa UK. Presidiet kan vid behov ajournera plenarförhandlingarna till en senare tidpunkt.

Uppdaterad: 22.1.2017