UK:s arbetsordning

Arbetsordning

§1 Ungdomens Kyrkodagar

Ungdomens Kyrkodagar (UK) är en samling där de unga i Borgå stift är representerade. Syftet med UK är att göra ungdomarnas röst hörd och att stärka gemenskapen i stiftet.

§2 Tidpunkt

UK ordnas årligen senast den 15 februari och omfattar 3 dagar. Kallelsen till UK utfärdas avstiftets biskop senast tre månader före UK. I undantagsfall kan kallelsen utfärdas av direktorn för Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA). Möteshandlingarna till UK skall vara tillgängliga senast en vecka innan UK börjar.

§3 Deltagande

Ombud och suppleanter

Varje församling i Borgå stift har rätt att för ett år i sänder nominera ombud till UK. Dessa nomineras av församlings- eller kyrkorådet, alternativt ungdomsrådet. Valbara till ombud och suppleanter är konfirmerade medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, vilka inte fyllt trettio år före det år plenarförhandlingarna förs. En församling med färre än tusen medlemmar har rätt att nominera fyra ombud. För varje därefter påbörjat tusental medlemmar kan större församlingar nominera ytterligare ett ombud. Det maximala antalet delegater för en församling är 12, oberoende av församlingsstorlek. Församlingen kan utse suppleanter, vilkas antal får vara högst en tredjedel av ombudens antal, avrundat uppåt.

Observatörer

De församlingar inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, vilka inte tillhör Borgå stift, har rätt att sända två observatörer till UK. Valbara till observatörer är konfirmerade medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, vilka inte fyllt trettio år före det år plenarförhandlingarna förs.

§4 Plenum

Vid plenum samlas alla deltagare till allmän diskussion och beslutsfattande. UK väljer en

ordförande för plenum, en eller två viceordförande samt en sekreterare. Ombud är valbara till ordförande, viceordförande och sekreterare. Därutöver utser KCSA en sekreterare. Dessa utgör presidiet. Dessutom väljs två protokolljusterare och två till fyra rösträknare. Alla dessa personval förrättas enligt valordningen § 3. Ordförandes och viceordförandes mandatperiod sträcker sig tills ny ordförande och viceordförande har valts.

§5 Plenumarbete

Under plenum följs plenarordningen, valordningen och utskottsordningen. Förändringar i arbetsordningen, inklusive utskotts-, val- och plenarordningen, skall godkännas av UK med tre fjärdedels majoritet.

§6 Ärenden

Motioner

Motioner är ärenden som innehåller ett färdigt beslutsförslag. Personer som är valbara till ombud på UK, anställda vid KCSA och förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift har rätt att ta upp ärenden genom motioner. Dessa ska vara KCSA tillhanda senast på ett av KCSA angivet datum. Utöver dessa kan motioner som inkommit senare tas upp om tre fjärdedelar av ombuden understöder detta. Under UK behandlas motionerna enligt plenarordningen samt utskotts- och valordningen.

Initiativ till diskussion

Initiativ till diskussion är ärenden som inte innehåller ett färdigt beslutsförslag. Personer som är valbara till ombud på UK, anställda vid KCSA och förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift har rätt att ta upp ärenden genom initiativ till diskussion. Initiativ till diskussion ska vara KCSA tillhanda senast på ett av KCSA angivet datum. Utöver dessa kan initiativ till diskussion som inkommit senare tas upp om tre fjärdedelar av ombuden understöder detta. UK bestämmer hur initiativen till diskussion behandlas.

Övriga ärenden

Övriga ärenden kan tas upp till behandling vid plenum om UK med tre fjärdedels majoritet besluter därom.

§7 Beslut

UK:s beslut skickas för kännedom till alla församlingar samt till stiftsfullmäktige i Borgå stift och till KCSA. Det är önskvärt att åtminstone ett av församlingens ombud på kallelse av kyrkoherden senast två månader efter avslutat UK presenterar UK:s beslut för församlingsrådet/kyrkorådet.

§8 Arbetsgrupper

Årligen utses tre personer till en arbetsgrupp som planerar följande års UK. Personerna ska vara valbara som ombud till ifrågavarande UK och valet förrättas enligt valordningen § 3. I arbetsgruppen ingår även en representant för KCSA samt en eller flera representanter för den lokala arrangören. Vid behov kan UK också tillsätta övriga arbetsgrupper.

Stadgan har uppdaterats: 22.1.2017