Utskottens arbete

13§ Initiativ till diskussion: Kyrkans framtidskommittées frågor till UK 2016

Motion:

UK 2016 uppmanar kyrkans framtidskommitté att upplysa församlingarna om de önskemål som utskottet har sammanfattat. Vi vill att församlingen skall:

Synas i skolan genom att:

 • Annonsera på skolans anslagstavla
 • En ungdomsledare eller präst besöker skolan under rasterna minst en gång per månad
 • Informera på morgonsamlingar/informationstillfällen gärna en gång per månad

Synas i media genom att:

 • Skapa en aktiv mediagrupp som ansvarar för att ett informationsflöde upprätthålls på sociala medier som Facebook, Instagram, Snapchat och Whatsapp
 • Anställa en aktiv ungdom på exempelvis 10% för att leda mediagruppen ifall att ungdomsledaren inte har tid eller tillräcklig kunskap för uppgiften
 • Ordna tillfällen där ungdomarna kan lära dem som jobbar i församlingen om hur de kan använda sociala medier

Ordna lågtröskelverksamhet eller attraktiva evenemang så som:

 • Sportiga aktiviteter
 • Avslappnad samvaro, “chill”
 • Caféverksamhet
 • Matlagning, alphakurs för unga?
 • Filmkvällar med diskussion efteråt
 • Kristet “eftis” för olika åldrar
 • Utflykter till exempelvis Powerpark

Ordna träffar för alla olika grupper: barn, unga, konfirmander, ungdomar, unga vuxna, vuxna o.s.v. Utskottet anser att det är viktigt att den andliga delen är central och att den får ta större plats när man byter från exempelvis ungdomstillfällen till träffar för unga vuxna. Det är bra om det finns olika andliga “svårighetsgrader”

Övriga konstateranden är att:

 • Ungdomar behöver få en uppgift och ett ansvar i församlingen för att känna att de är av betydelse och kan påverka
 • Vi vill ändra den felaktiga bild som finns att ungdomsarbete till stor del skulle bestå av torr bibelläsning
 • Församlingen borde årligen ordna ett tillfälle där ungdomarna själva får lyfta fram sina önskemål om formen på ungdomsverksamheten för det kommande året
 • Församlingen borde ordna och informera om kristna tillställningar efter skriftskolan så att det finns ett nästa steg att ta sig an
 • Församlingen behöver hitta en sådan gudstjänstform som är lämpad för både yngre och äldre

14§ Initiatiativ till diskussion: Hur kan församlingar samt unga hjälpa och välkomna asylsökande?

Utskottet vill göra diskussionsinitiativet till en motion.

Utskottets förslag till beslut:

Ungdomens kyrkodagar 2016 uppmanar varje församling i Borgå stift att satsa en lämplig mängd resurser på flyktingarbete. Vi i utskottet hoppas att varje församling vill åta sig ansvaret att hjälpa, på det sätt som passar församlingen bäst. En dialog mellan olika församlingar är också välkommen. Det behöver inte handla om enorma pengarsummor eller andra resurser. Speciellt vad unga beträffar, hoppas vi att församlingen erbjuder en plattform för diskussioner mellan unga och asylsökande.

15§ Motion: Du behövs i kyrkans tjänst!

Utskottet har diskuterat motionen och kommit fram till följande:

För att sänka tröskeln att jobba inom församlingen behöver stereotypa bilder av kyrkliga yrken bytas ut mot en mera sanningsenlig och mångfacetterad uppfattning av vad arbete inom kyrkan egentligen innebär. Detta kan konkret genomföras genom exempelvis temakvällar där ungdomar i en avslappnad miljö kan ta del av information om de olika yrken som finns inom församlingen.

Utskottets förslag till beslut:

Ungdomens kyrkodagar 2016 uppmanar samtliga församlingar i Borgå stift att i högre grad sprida information om kyrkliga yrken. Det kan till exempel ske genom att erbjuda högstadieelever prao-platser för att visa dem sådant arbete som annars sker bakom kulisserna eller ordna temakvällar inom församlingen. UK vill också att församlingarna aktivt informerar om utbildningsmöjligheter inom sin egen verksamhet och i skolorna inför ansökan till universitet och yrkeshögskolor. Vi önskar också att församlingarna erbjuder konfirmander en plats på evenemang som Höstdagarna och Ungdomens kyrkodagar, så att de den vägen kan bekanta sig med olika former av kyrklig verksamhet.

16§ Initiativ till diskussion: Glömmer församlingarna bort studerande vid yrkesläroanstalter?

Utskottets tillägg:

På vilket sätt ska information om evenemang och aktiviteter förmedlas till olika anstalter (yrkesskolor, internat) för att få studerande att delta? Hur kan vi göra informationen lättillgänglig och synlig?

Det behövs flera evenemang, till exempel organiserade kvällsaktiviteter, för studerande speciellt på internat!

Kunde församlingen vara mer synlig i yrkesskolor under till exempel undervisningspass om etik, religion samt religionskännedom? Kunde det ordnas en frivllig kurs inom dessa områden?

Vad kan vi göra för att minska fördomarna mellan gymnasiestuderande och yrkesstuderande?

17§ Motion: Kyrkan bör frångå den föråldrade formen av Herrens bön

Utskottets förslag: Motionen kvarstår som sådan, med följande ändringar:

17§ Kyrkan bör prioritera den ekumeniska formen av Herrens bön

Enligt förslag till beslut 1 med följande formulering:

Ungdomens kyrkodagar uppmanar alla församlingar i Borgå stift, Kyrkostyrelsen, Domkapitlet i Borgå stift och Kyrkomötet att prioritera den ekumeniska formen av Herrens bön  “vår Fader”. Detta gäller bruk i församlingarnas arbete, såsom gudstjänster, andakter och skriftskola, och kyrkans hemsida och gudstjänstboken.

Utskottet föreslår att motionstexten med de föreslagna ändringarna skickas/ bifogas till stiftsfullmäktige samt till församlingarna.

18§ Motion: Bön för fred

Förslag till beslut:

UK förbinder sig till att sträva efter att under varje UK reservera tid för bön för solidaritet och fred. Planeringsgruppen ansvarar för utformandet av bönen eller ger ansvaret vidare till andaktshållaren. Bön för fred kan med fördel inkluderas i en redan befintlig andakt på fredag eller lördag. UK uppmanar dessutom församlingarna i Borgå stift att oftare be för fred och att till exempel under ungdomssamlingar ta upp konflikter i världen och tillsammans med deltagarna be för fred.

20§ Initiativ till diskussion: Prioritera gemensamma satsningar över församlingsgränserna

Diskussionen i utskottet var väldigt tudelad, och arbete bland unga vuxna och hjälpledare diskuterades. Vi diskuterade dilemmat som uppstår då unga vuxna flyttar till en ny ort och inte hittar in i församlingens verksamhet och gemenskap. Olika möjligheter till hjälpledarutbyte mellan församlingar diskuterades. Vi efterlyser konkreta tips och åsikter om hur man kan organisera samarbete mellan församlingar då det gäller ungdomar och unga vuxna. Utskottet är positiva till att församlingar i Borgå stift ordnar ett evenemang i början av skolåret för att välkomna studerande till den nya staden.

Utskottet har förberett frågor som vi önskar att plenum skulle kunna ta upp till diskussion.

 • Hurdan verksamhet kunde ha låg tröskel för en nyinflyttad ung vuxen? Vem ska ordna sådan verksamhet? Vad bör man uppmärksamma då man ordnar sådan verksamhet?
 • Vem gör reklam för verksamhet för unga vuxna, t.ex. i högskolor?
 • Hur kan man utnyttja olika forum (t.ex. UK, Höstdagarna, Sommardagarna) som redan finns för att informera om verksamhet på olika orter?
 • Kan hjälpisutbyte underlätta processen att hitta församlingsverksamhet och -gemenskap på en ny ort?
 • Kunde man ordna en gemensam hjälpledarweekend med t.ex. grannförsamlingar?
 • Kan församlingar bjuda in ungdomar från andra församlingar till sina evenemang?

21§ Motion: Rädda utbildningen!

Förslag till beslut:

Presidiet på Ungdomens Kyrkodagar 2016 föreslår en arbetsgrupp vars sammansättning godkänns av UK 2016. Arbetsgruppen författar och skickar brev till presidenten och regeringen och uppmanar dessa att inte skära i utbildningen. Arbetsgruppen författar också insändare som skickas till alla stora dagstidningar och brev som skickas till biskopar, kyrkoherdar och församlingsråd med en uppmaning att offentligt reagera på regeringens skandalösa utbildningspolitik. Utöver detta kontaktar arbetsgruppen medieprofiler och till exempel kända bloggare och ber dessa tala om problemen med den rådande utbildningspolitiken samt startar en namninsamling för att engagera allmänheten och ge oss alla en kanal genom vilken vi kan uttrycka vårt missnöje.

22§ Motion: Församlingarnas ekonomi hotar deltagarantalet och demokratin på Ungdomens Kyrkodagar

Frågor att diskutera i plenum:

 • Varför tror ni att era kompisar inte kommit till UK?

 • Vem bestämmer i nuläget vilka som får delta på UK om det finns fler intresserade än församlingen kan eller vill skicka? Vem borde bestämma?

 • Vem borde betala för ombudens UK-avgifter – församlingen, ombuden, någon tredje part eller en kombination av dessa?

 • Hur kan man uppmuntra församlingar att i större grad informera om UK och uppmuntra ungdomar att representera församlingen på UK?

 • Skulle det vara vettigt att ha ombudskvoter för prosterierna istället för församlingarna, så att församlingar med många intresserade ungdomar kan kompensera för församlingar med färre intresserade ungdomar?

Utskottets förslag till beslut:

Ungdomens kyrkodagar (UK) uppmanar Kyrkans Central för det Svenska Arbetet (KCSA) att utgående från diskussionen på UK 2016 utreda 1) vilka orsaker som bidrar till att alla församlingar inte fyller ombudskvoterna, och 2) hur deltagarantalet på UK – och i förlängningen demokratin – på bästa sätt kunde upprätthållas; samt därefter vidta nödvändiga åtgärder för att trygga ett fortsatt demokratiskt beslutsfattande på UK. KCSA redogör för utredningen och åtgärderna på UK 2017 och gör vid behov en motion om en ändring av UK:s stadgar.