Beslut UK2017

PDF:version av protokollet: Protokoll UK 2017

Sammandrag av UK:s beslut 2017

13§ Motion: Anställning av säsongsanställda

UK:s beslut: UK uppmanar församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift att öppna upp sina anställningar av säsongsarbeten för allmänheten via en gemensam annonsruta/plattform i Kyrkpressen, så att alla har möjlighet att söka anställningar för hela församlingens verksamhet.

14§ Motion: Vad grundar vi våra beslut på?

UK:s beslut: Varje år när vi öppnar plenum vill vi påminna oss om vad vi grundar våra beslut på genom att ordförande läser upp följande: ”Vi inleder plenum med bön om att Guds vilja ska få ske och förverkligas genom våra beslut. UK strävar efter att dess beslut ska präglas av Bibelns centrala budskap, sådant som det uttrycks i trosbekännelsen.”

15§ Motion: Digitalisera kyrkogångsboken

UK:s beslut: UK uppmanar Kyrkans central för det svenska arbetet att utreda möjligheterna att digitalisera kyrkogångsboken som används i skriftskolan samt utforma en applikation för telefoner eller utreda om rätt och möjlighet att använda befintliga applikationer som skapats av t.ex. Verbum förlag AB.

UK uppmanar församlingarna att vara kreativa i sitt arbete med ungdomarna och använda digitala redskap i konfirmandarbetet. Församlingarna uppmanas också att aktivt utvärdera sin användning av kyrkogångsboken och arbetet med kyrkobesök i konfirmandarbetet.

16§ Motion: Förnya UK:s stadgar

UK:s beslut: UK uppdaterar arbets-, plenar-, val- och utskottsordningarna enligt det dokument som finns att läsa på UK:s hemsida http://kcsa.fi/uk/forslag-till-nya-stadgar/.

21§ Initiativ till diskussion: Vad anser UK om ungdomskvoter till kyrkomötet?

Ärendet ändrades av utskottet till en motion.

UK:s beslut: Ungdomens Kyrkodagar förespråkar användningen av en tillfällig kvotering för att få delegater under 30 år invalda i kyrkomötet enligt framtidskommitténs modell.

22§ Initiativ till diskussion: Jämlikhet i kyrkan

Ärendet ändrades av utskottet till en motion.

UK:s beslut: UK Uppmanar alla församlingar i Borgå stift att ta följande punkter i beaktande inom församlingsarbete:

 • Bryta stereotypier och könsroller.
 • Sprida medvetenhet om sexuella- och könsidentiteter.
 • Nolltolerans mot sexism inom kyrkans alla grupper.
 • Inte diskriminera personer p.g.a. utbildning, bakgrund, sexuell läggning och handikapp.
 • Ge möjlighet för könsneutrala grupper vid könsindelade sammanhang.

 

Protokoll för Ungdomens Kyrkodagar på Lärkkulla i Karis, 19–22.1.2017

 

1§ Plenum öppnas

Ungdomens Kyrkodagar (UK) öppnades fredagen 20 januari kl. 9.28 av Andreas Andersson, ordförande vald på UK 2016. UK var sammankallat i enlighet med arbetsordningen av biskop Björn Vikström.

 

2§ Fastställande av röstlängden

Röstlängdens konstaterades vara 151. Röstlängdens fastställdes enbart i början av UK. Varje ombud hade med sitt röstkort under plenum.

 

3§ Val av protokolljusterare (2 st) och rösträknare (4 st)

Till protokolljusterare föreslogs Måns Vikström (Borgå svenska domkyrkoförsamling) och Tanja Holm (Esbo svenska församling). Dessa valdes till protokolljusterare. Till rösträknare föreslogs Patrick Koski (Matteus församling), Kajsa Lassila (Matteus församling), Mikael Lindholm (Borgå svenska domkyrkoförsamling) och Sofia Lindgård (Borgå svenska domkyrkoförsamling). Dessa valdes till rösträknare.

 

4§ Val av ordförande och viceordförande

Till ordförande föreslogs Jonas Hellman (Närpes församling), Emma Lidman (Sibbo svenska församling), Alina Blomberg (Esbo svenska församling) och Leo Byskata (Terjärv församling). Kandidaterna presenterade sig. I valet med sluten omröstning fick Alina Blomberg flest röster och valdes till ordförande, medan Emma Lidman fick näst flest röster och valdes till viceordförande.

 

Röstningen för 4§ och 5§ slogs ihop. Olika färg på röstningskort användes för att särskilja valen.

 

Andreas Andersson ledde ordet i punkterna 1-8, sedan tog Alina Blomberg och Emma Lidman över ordförandeklubban.

5§ Val av sekreterare (1 st)

Till sekreterare föreslogs Joel Geisor (Borgå svenska domkyrkoförsamling) och Ossian Beukelman (Vasa svenska församling). Kandidaterna presenterade sig. I valet med sluten omröstning valdes Ossian Beukelman till sekreterare.

 

6§ Fastställande av föredragningslistan

Fastställdes med följande korrigeringar:

23§ Navi representant väljs för 2 år, därför behövs ingen ny väljas i år. 23§ blir: Information från Navi -inflytandegruppen för unga vuxna.

24-25§ ändrar till 2018 istället för 2017.

 

7§ Fastställande av arbetsmetod och beredningsutskottens sammansättning

UK omfattade den arbetsmetod som beskrivs i arbetsordningen och som kommit till kännedom via förhandsmaterialet (UK häftet). UK beslöt att tillsätta utskott för alla motioner och initiativ till diskussion. Representanter till utskotten väljs på prosterisamlingarna. Utskotten väljer ordförande och sekreterare och jobbar fram förslag till beslut vid motion.

 

 

8§ Uppföljning av besluten från UK 2016

Sara Åström (sakkunnig, ungdomsarbete, Kyrkans central för det svenska arbetet) redovisade besluten från UK 2016.

 • Protokoll skickades till alla församlingar och med i utskicket en hälsning till församlingsråd att bjuda in ungdomar till rådsmöten och berätta om UK-beslut. Några blev inbjudna.
 • Kyrkan bör ändra bönen Fader vår till Vår fader. Protokoll skickades till stiftsfullmäktige och ärendet togs upp som ett medborgarinitiativ. Beslut: sända protokollsutdrag från paragrafen till församlingar för att stifta bekantskap med UK-protokoll gällande diskussion och prioritera bönen Vår fader.
 • Motion om bön om fred. Planeringsgruppen 2017 skrev en bön som finns i infohäftet. Får gärna tas med till församlingar.
 • Rädda utbildningen. Arbetsgrupp som valdes skrev insändare där beslutsfattare uppmanades att inte skära i utbildningen. Skickades också till Finlands president. Publicerades i Kyrkpressen, Vasabladet och Åbo Underrättelser.
 • Motion om deltagande i UK. Kyrkans central för det svenska arbetet utredde orsaker till lågt deltagande och hur upprätthålla deltagarantalet. Antal ombud har varierat (145-168). En förfrågan skickades till 35 församlingar som fyllt mindre än 25 % av ombudskvoten. Svar från 22 av 35 församlingar. Svaren: 1/3 av de församlingar som inte skickar ungdomar till UK uppgav att inga ungdomar vill delta eller att församlingen saknar ungdomsarbete. Vissa församlingar angav att man saknar en UK-tradition. UK 2016 krockade i vissa fall med skoldag eller annat evenemang. Bara två församlingar nämnde ekonomin som orsak men samtidigt fanns viljan att skicka ungdomar till UK. Generationsskifte, fel sorts andlighet, UK för en inre krets, frågorna berör inte ungdomarna var andra orsaker som angavs.

Åtgärder för att öka antalet ombud: adresserat inbjudan till församlingsrådet, erbjudit UK-ambassadör, gjort en UK-video.

Lösningar: dålig ekonomi – där kan ungdomsarbetsledare turas om att åka med, samarbete med Höstdagarna, ungdomar är i nyckelposition – locka med unga från andra församlingar.

Utmaningar: hur mycket kan UK växa från dagsläget innan det blir utrymmesbrist? Att skapa en ny tradition/hoppa på en tradition som andra redan har – hur gör man det?

 

9§ Ungdomsarbetet inom Enheten för kyrkans verksamhet 2016

Stefan Myrskog (ledande sakkunnig, Kyrkans central för det svenska arbetet) presenterade vad Enheten för kyrkans verksamhet jobbar med då det gäller ungdomsrelaterade frågor. UK är det stora flaggskeppet och annat viktigt på stiftsnivå är Stafettkarnevalen. Mycket arbete som görs är dock osynligt; möten, grupper, sammanträden. År 2016 kom materialet Underbara hjälpledare, i år kommer en ny ramplan för konfirmandarbetet och material för vuxenkonfirmander.

Annat som Enheten för kyrkans verksamhet gör är läroplansarbete (skola-kyrka relationer), inspirerar de som jobbar med barn- och ungdomsverksamhet i form av utbildningar och forum, social medier, kampanjer, vuxna i kyrkan, omsorgs- och dövpräst samt bevakar diakoniärenden.

 

10§ Motioner och initiativ till diskussion på UK 2017

Maria Björkgren-Vikström (sakkunnig, skolsamverkan och konfirmandarbete, Kyrkans central för det svenska arbetet) informerade om och drog en opinionsmätning gällande frågor som skulle behandlas under UK. Appen Voxvote användes för opinionsmätningen. Det påpekades att det inte är någon omröstning, utan enbart en opinionsmätning.

Exempel på frågor som ställdes är hur man fått höra om sommarjobb i församling, vad som har störst inflytande på värderingar, om det skulle vara bättre med digital kyrkogångsbok och hur man kan öka konfirmanders delaktighet i skriftskolan.

 

11§ Ajournering av mötet fram till att utskottsarbetet är slutfört

Fredag 20 januari 2017 kl. 10.54 ajournerades mötet till fredagen 20 januari 2017 kl. 16.45.

 

12§ Ordförande öppnar fortsatta förhandlingar

Ordförande Alina Blomberg öppnade för fortsatta förhandlingar fredag 20 januari 2017 kl. 17.10.

 

13§ Motion: Anställning av säsongsanställda

Paragrafen leddes av ordförande Alina Blomberg.

Cecilia Alameri, Sabina Sweins och Tanja Holm från Esbo svenska församling hade lämnat in följande motion:

Det finns mycket olika principer för anställning av säsongsanställda på olika håll i Svenskfinland. Ofta blir församlingsaktiva ungdomar från den egna församlingen eller unga vuxna med kontakter i församlingen från tidigare anställda på säsongsbasis. Att hitta sommarjobb som säsongs- ungdomsarbetsledare eller säsongsteolog idag är svårt, om man inte har ett eget brett nätverk i församlingar.

 

I de finskspråkiga stiften är det vanligt att öppna upp arbetsmöjligheterna för alla. Genom att annonsera om lediga arbeten, även säsongsjobb, ges en mer rättvis möjlighet för alla att söka och få jobb.

 

Förslag till beslut:

UK besluter om att uppmana församlingarna i Borgå Stift att öppna upp sina anställningar av säsongsarbetare för allmänheten så att alla har möjlighet att söka anställningarna.

 

Levi Byskata (Terjärv församling) presenterade resultatet av utskottets diskussion. Utskottet har kommit med en liten ändring till förslag till beslut:

 

Utskottets förslag till beslut:

UK uppmanar församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift att öppna upp sina anställningar av säsongsarbeten för allmänheten via en gemensam annonsruta/plattform i Kyrkpressen, så att alla har möjlighet att söka anställningar för hela församlingens verksamhet.

 

Motionsskrivarnas representant Tanja Holm (Esbo svenska församling) konstaterade att utskottsarbete såg bra ut. Ursprungliga idén var att göra det mer rättvist och öppna upp processen för alla. Det ser nu olika ut i olika församlingar och det kunde vara mer jämlikt om vi har en gemensam linje. Visa upp att det finns jobb och att det finns arbetsplatser. Motionsskrivarna omfattar utskottets förslag till beslut och därmed finns bara utskottets förslag till beslut.

 

Diskussionen öppnades upp och där påpekades att idén inte är att ta bort den informationskanal som vissa församlingar redan använder (Facebook, hemsidor, Snapchat…) utan att ha en gemensam plattform för att göra det mera synligt och göra det lättare att samarbeta.

 

En annan kommentar främst riktad till beredningsutskottets idéer var att istället för att uppmana församlingarna att enas om en gemensam plattform en gemensam plattform så kan UK be församlingarna att öppna upp information om lediga tjänster. Då låser vi inte församlingar till en viss plattform utan de får använda det sätt som de upplever vara bäst för dem.

Andreas Andersson (Matteus församling) och Pontus Särs (Petrus församling) lämnade in ett förslag till beslut som är det ursprungliga beslutet:

UK besluter om att uppmana församlingarna i Borgå Stift att öppna upp sina anställningar av säsongsarbetare för allmänheten så att alla har möjlighet att söka anställningarna.

 

Jenny Långkvist (ungdomsarbetsledare, Närpes församling) kommenterade att välskrivna motioner som uppmanar församlingarna att göra något skickas ut och diskuteras kanske i församlingarna, men inget händer. Det är då bättre att ha något konkret att komma med.

 

Diskussionen avslutades efter 3 talturer.

 

Efter en jämn omröstning där utskottets förslag till beslut sattes mot Anderssons/Särs förslag till beslut blev UK:s beslut utskottets förslag:

 

UK:s beslut: UK uppmanar församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift att öppna upp sina anställningar av säsongsarbeten för allmänheten via en gemensam annonsruta/plattform i Kyrkpressen, så att alla har möjlighet att söka anställningar för hela församlingens verksamhet.

 

 

Mötet ajournerades fredag 20 januari kl. 17.30 till lördag 21 januari 2017 kl. 9.15.

 

14§ Motion: Vad grundar vi våra beslut på?

Paragrafen leddes av viceordförande Emma Lidman. Plenum öppnades för fortsatta förhandlingar lördag 21 januari 2017 kl. 9.24.

 

Frank Nylund (Vörå församling) och Oscar Rudnäs (Nykarleby församling) hade lämnat in följande motion:

Vi tycker att det vore bra att diskutera och fundera kring vad vi som delegater och representanter här på UK grundar våra beslut på. Men för att kunna fundera på det så behöver vi kanske först fundera på: vad jag personligen grundar mina beslut på? Vad har högsta auktoritet i mitt liv då det kommer till mina värderingar och beslut jag gör? Det finns massor med saker som hela tiden påverkar oss, så vad skall vi lyssna till? Vad är sanningen? Vad är det rätta? Vad skall vi utgå ifrån? Utgår vi från Gud och Hans syn, eller utgår vi från oss själva och vår egen syn?  

 

Vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Den evangelisk-lutherska kyrkan erkänner också ”Sola Scriptura”, dvs. att endast bibeln ska vara grunden för den kristnes livsstil och ställningstaganden. 

Och även om vi kommer från olika traditioner och har olika bakgrund, så tror vi ändå på samma sak, att Jesus Kristus dog och uppstod för vår skull. Eftersom vi är Guds församling och hans folk, vill vi lyfta fram att Bibeln borde ha högsta auktoritet i de beslut vi fattar, också här på UK. Vi vill ju framför allt att Guds vilja skall ske, framom vår egen. Vi hoppas på en kärleksfull, öppen och givande diskussion där olika synpunkter och åsikter får komma fram! 

 

Bibelverser för vidare läsning: 2 Tim 3:16, 2 Petr 3:14-18, Joh 17, Matt 5:17-20; 24:35, Ps 119:105, 1 Tess 2:13, Hebr 4:12. 

 

Förslag till beslut:  

Varje år när vi öppnar plenum vill vi påminna oss själva och församlingen, genom att läsa upp detta, att:  

”Vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Eftersom vi är Guds församling och Hans folk, vill vi lyfta fram att Bibeln har den högsta auktoriteten i de beslut vi fattar. Vi vill att Guds vilja skall ske, framom vår egen.” 

 

Utskottets representanter Kajsa Lassila (Matteus församling) och Benjamin Häggblom (Karleby församling) presenterade resultatet av utskottets diskussion.

Motionsskrivarna förklarade syftet med motionen och många tyckte att syftet inte framgick ur den ursprungliga texten. Diskussionen utvecklades snabbt till en diskussion om olika sätt att tolka Bibeln och om Bibelns auktoritära ställning i vårt beslutsfattande. Inom utskottet var man oeniga, men majoriteten röstade för följande förslag till beslut:

Varje år när vi öppnar plenum vill vi påminna oss om vad vi grundar våra beslut på genom

att ordförande läser upp följande: ”Vi inleder plenum med bön om att Guds vilja ska få ske och förverkligas genom våra beslut. UK strävar efter att dess beslut ska präglas av Bibelns centrala budskap, sådant som det uttrycks i trosbekännelsen.”

 

Motionsskrivarna gjorde en opinionsmätning om vad som borde ha främsta auktoritet i kyrkans värderingar och beslut och om Bibeln är sanning eller sagor. Avsikten med motionen var inte att såra eller väcka anstöt utan målet är att Guds vilja ska ske och att beslut ska vara grundade i Bibeln. Bibeln ska lyftas fram som helhet och auktoritet i våra beslut och även om det finns mycket som är svårt att förstå är den inte osann. Motionsskrivarna håller kvar sitt förslag till beslut.

 

Ett sammandrag av diskussionen:

Utskottets förslag utesluter inte att hela Bibeln är Guds ord och att Guds vilja ska ske, utskottets uttalande är bara lite vagare och något som alla kan säga att det här tror vi på och det här har vi gemensamt. Det viktigaste budskapet är att älska Gud och vår nästa, hur kan vi göra det om vi inte visar tolerans? Det frågade sig en del av de som var upp i talarstolen. Att söka Guds vilja leder till en bättre värld och till bättre beslut än om vi bara följer Bibeln till punkt och pricka.

 

En annan kommentar till motionsskrivarna var att det är problem att ha olika opinionsmätningar eftersom svarsalternativen lägger grunden för svaren. En viktigare fråga än om Bibeln är Guds ord är vad betyder Guds ord? Kyrkan kan inte enas om bibeltolkning men vi måste lära oss tolerera att vi har olika åsikter och också respektera det. Utskottets förslag till beslut är bättre, eftersom alla är ute efter att Guds vilja ska ske, vi har bara olika tolkningar kring det.

 

En talare kommenterade att vi behöver lyssna på varandra istället för att placera varandra i olika fack.

 

Motionsskrivarnas linje:

Att vi måste diskutera frågan vad vi grundar våra beslut på är tragiskt och sorgligt att motionen ändrades i utskottet. Flera beslut som fattats under tidigare UK har gått emot Bibeln och bekännelseskrifterna. Frågan är om vi har någon grund vi kan stå på eller är allt bara abstrakta ideal? Med hänvisning till Kyrkoordningen kap 1 § 1 där det står ”… Guds heliga ord” är det onödigt att frågan diskuteras. kap. 1 § 1, om ingen då tänker göra revolt mot det. Diskussion borde mer vara hur vi bättre kan göra kyrkans uppdrag.

 

Ett nytt förslag till beslut lämnades in av Katrin Björklund (Johannes församling) och Rebecka Åhman (Nykarleby församling).

 

Förslag till beslut UK:s första plenum inleds med att ordförande läser följande: På Ungdomens Kyrkodagar är vi representanter för alla ungdomar och unga vuxna i Borgå stift. Vi är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan, som har sin grund i Bibeln.

 

Bibeln är Guds ord, men sanningen går inte att mätas i procentenhet var en annan röst som hördes. Ens syn på Bibeln förändras och mognar under åren. Alla våra erfarenheter bildar vår livs- och världsåskådning. Gud har skapat oss kreativa och fortsätter skapa genom oss. Guds ande bor i de som sagt ja till Kristus och de som ärligt svara ja i konfirmation har svarat ja till kallelsen. Gällande kyrkoordningen och kyrkolagen är det många här som håller med, oberoende av hur man tolkar Bibeln. Då vi läser Bibeln berör Gud våra hjärtan och Bibelns röda tråd är Kristus.

 

Andra röster poängterade att Bibeln är fantastisk men måste tolkas och förstås utgående från det dåvarande samhället. Därför är det viktigt att ge frihet att tolka och att diskutera utan fördömelse. Vi är skapade att tänka själva och det viktigaste är att vi älskar Gud och vår nästa samt att vi förstår att Gud älskar oss.

 

Röst emot utskottets förslag: Vem har auktoritet att ifrågasätta Bibelns sanning och bestämma att en del men inte allt är sant? Det leder till problem. Gällande toleransen, kärnbudskap och att kärleken är det viktigaste i Bibeln kan sägas att Gud inte är tolerant, vi blir dömda som skyldiga och syndiga. Gud tolererar inte vår synd men älskar oss och vi har fått förlåtelse av honom. Det är kärnbudskapet, vi är syndare men frälsta genom Jesus och kan så ha en relation till Gud. Genom århundraden har kristendomens ställning försvagats och vi plockar bort och förminskar Gud och tänker att sanningen är bunden till olika tidsepoker, t.ex. i frågan hur man ska tackla olika etiska och moraliska dilemman. Västvärlden är byggd på kristen grund och därför viktigt att vi öppnar Bibeln och ser vad som står där.

 

Diskussionen avslutades efter 12 talturer.

 

Vid omröstningen ställdes det ursprungliga förslaget till beslut mot Björklund/Åhmans förslag till beslut.

Där fick Björklund/Åhmans förslag flest röster. Vid omröstning nummer 2 ställdes Björklund/Åhmans förslag mot utskottets förslag till beslut. Efter jämn omröstning fick utskottets förslag flest röster och blir därmed UK:s beslut.

 

UK:s beslut: Varje år när vi öppnar plenum vill vi påminna oss om vad vi grundar våra beslut på genom att ordförande läser upp följande: ”Vi inleder plenum med bön om att Guds vilja ska få ske och förverkligas genom våra beslut. UK strävar efter att dess beslut ska präglas av Bibelns centrala budskap, sådant som det uttrycks i trosbekännelsen.”

 

 

15§ Motion: Digitalisera kyrkogångsboken

Paragrafen leddes av ordförande Alina Blomberg.

Cecilia Alameri, Sabina Sweins och Tanja Holm (Esbo svenska församling) hade lämnat in följande motion:

 

Kyrkogångsboken som används i skriftskolarbetet hjälper ungdomarna att reflektera över sina besök i gudstjänster, kyrkokonserter, ungdomssamlingar mm. Kyrkogångsboken erbjuder en logg över vad man varit med om och upplevt, i form av en dagbok över de gudstjänster och annan verksamhet konfirmanderna deltar i. Detta känns som ett föråldrat sätt att få konfirmanderna att reflektera över besöken. Konceptet behöver utvecklas så att ungdomarna som går skriftskolan skulle få mera ut av besöken, samt kunna föra dagbok på ett lättare sätt.

 

I Sverige använder flera församlingar applikationen ”konfirmand”, där konfirmanderna för dagbok över sina gudstjänstbesök på ett modernt sätt. Applikationen baserar sig på kyrkogångsboken och administreras av Verbum förlag AB. I appen kan man ta bilder, skriva sin egen bön, fundera på dopet eller kolla upp symboler. Efter en ifylld kyrkogång kan besöket direkt skickas till en ungdomsarbetsledares e-post. Samtidigt som man sparar det man skrivit in fyller man i ungdomsarbetsledarens e-post i en angiven ruta och trycker på skicka. Då kan hen genast se vad konfirmanden fyllt i. Detta skulle även underlätta bokföringen av gudstjänstbesöken samt de förbestämda träffarna för ungdomsarbetsledarna under skriftskoletiden.

 

Förslag till beslut:

 • UK besluter om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder möjligheterna att digitalisera kyrkogångsboken som används i skriftskolan samt utformar en applikation för telefoner eller utreder om rätt och möjlighet att använda applikationen som skapats av Verbum förlag AB.

 

 • UK uppmanar församlingarna att vara kreativa i sitt arbete med ungdomarna och använda digitala redskap i skriftskolan.

 

Utskottets ordförande Mats Lehto (Grankulla svenska församling) och sekreterare Sofia Lindgård (Borgå svenska domkyrkoförsamling) presenterade resultatet av utskottets diskussion.

Utskottet vill uppmuntra till diskussion om kyrkogångsbokens betydelse, var den används och vilken form av kyrkogångsbok som används. En digital kyrkogångsbok är miljövänligare och nu är smarttelefoner en del av vardagen. Men en viktig sak att komma ihåg är att digitalisering inte skulle fungera i alla församlingar. Efter diskussion enades utskottet om att hålla kvar det ursprungliga förslaget till beslut. Arbetsgruppen ska ta reda på intresse av en digitalisering, se om det finns andra sätt och se om ungdomsarbetsledare är villiga att börja använda en eventuell app.

 

Motionsskrivarna tyckte att utskottet gjort ett fint arbete och hade inget att tillägga.

 

Eftersom utskottet inte kommit in med förslag till beslut fanns det vid diskussionsbörjan bara ett förslag till beslut.

 

I diskussionen kunde konstateras att en digitalisering är ett steg i rätt riktning, men man kunde tänka lite mer utanför boxen när det gäller hur vi kan förbättra skriftskolan så att det ger större mervärde. Nu är policyn gällande kravet på gudstjänster väldigt olika i församlingar, vissa kräver fler och andra färre antal gudstjänstbesök. I en del församlingar deltar konfirmanderna själva, medan man i andra församlingar deltar tillsammans med ungdomsarbetsledare så att konfirmanderna sedan kan diskutera.

Under diskussionen poängterades att det tekniska inte ska ses som ett problem, utan något som ger olika möjligheter. Det kan ändå bli så att man surfar runt på annat istället för att följa med i gudstjänsten, eller att alla inte har råd med en smarttelefon. Kostnaden för att utveckla en eventuell app lyftes också fram, samt idéer om att söka samarbete med det som redan finns i Sverige.

 

I förslaget till beslut är det dåligt med att tillsätta en arbetsgrupp, kommenterade en talare. Det blir smidigare om UK uppmanar Kyrkans central för det svenska arbetet att utreda det och göra det de tycker är bäst. Andreas Andersson (Matteus församling) och Pontus Särs (Petrus församling) kom med ett nytt förslag till beslut.

UK uppmanar Kyrkans central för det svenska arbetet att utreda möjligheterna att digitalisera kyrkogångsboken som används i skriftskolan samt utforma en applikation för telefoner eller utreda om rätt och möjlighet att använda befintliga applikationer som skapats av t.ex. Verbum förlag AB.

UK uppmanar församlingarna att vara kreativa i sitt arbete med ungdomarna och använda digitala redskap i konfirmandarbetet. Församlingarna uppmanas också att aktivt utvärdera sin användning av kyrkogångsboken och arbetet med kyrkobesök i konfirmandarbetet.

 

Röster för digitaliseringen: lättare att inte glömma kyrkogångsboken hemma, man tappar inte bort den, mer miljövänligt, mer passande i ungdomarnas vardag, lättare hålla kontakt med ungdomsarbetsledare, billigare i längden, kan användas till mer än bara kyrkogångsbok (dagbok, informationsflöde…).

 

Ifrågasättande röster: alla har inte råd med en smart telefon, system som kraschar, lätt att bli distraherad under gudstjänsten, inget mobilnät, dyrare då man behöver uppdatera en app med jämna mellanrum, dåligt batteri.

 

Det som poängterades under diskussionerna var att se över själva systemet. Varför kräver vi x antal gudstjänstbesök och hur kan vi göra så att konfirmanderna får mer ut av dem.

 

Förslag till förkastande av Francine Mabinda (Petrus församling) och Wilanda Verdecia (Petrus församling).

 

Diskussionen avslutades efter 15 talturer.

 

Vid omröstningen ställdes först utskottet förslag mot Andersson/Särs förslag. Flest röster för Andersson/Särs förslag. Andersson/Särs förslag ställdes sedan mot förslag om förkastande. Där fick Andersson/Särs förslag flest röster.

 

UK:s beslut: UK uppmanar Kyrkans central för det svenska arbetet att utreda möjligheterna att digitalisera kyrkogångsboken som används i skriftskolan samt utforma en applikation för telefoner eller utreda om rätt och möjlighet att använda befintliga applikationer som skapats av t.ex. Verbum förlag AB.

UK uppmanar församlingarna att vara kreativa i sitt arbete med ungdomarna och använda digitala redskap i konfirmandarbetet. Församlingarna uppmanas också att aktivt utvärdera sin användning av kyrkogångsboken och arbetet med kyrkobesök i konfirmandarbetet.

 

Plenum ajournerades lördag 21 januari 2017 kl. 11.06 till lördag 21 januari 2017 kl. 13.15.

 

16§ Motion: Förnya UK:s stadgar

Paragrafen leddes av viceordförande Emma Lidman. Plenum öppnades för fortsatta förhandlingar lördag 21 januari 2017 kl. 13.38.

 

Ylva Perera (Åbo svenska församling), Pontus Särs (Petrus församling), Linus Stråhlman (Borgå svenska domkyrkoförsamling) och Sara Åström (sakkunnig, ungdomsarbete, Kyrkans central för det svenska arbetet) hade lämnat in följande motion:

 

Stadgarna för UK är de dokument som styr hur UK och plenum fungerar. Stadgarna består av fyra delar: arbetsordningen (AO), plenarordningen (PO), valordningen (VO) och utskottsordningen (UO). För att stadgarna ska fylla sin funktion måste de vara korrekta och lättförståeliga. Under några års tid har UK:s ordförande reagerat på en del sakfel och tvetydigheter i texten och därför bestämde vi oss för att skriva om stadgarna så att de ska motsvara dagens UK på bästa sätt.

 

Förändringarna består främst av korrigeringar av sakfel och förtydligande. De största förändringarna är i korthet:

 

 • Lagt till rubriker på varje paragraf och ändrat ordningen på några av dem
 • Tagit bort eller ändrat meningar som hindrar UK:s arrangörer att utveckla UK, t.ex. möjliggör förslaget till nya stadgar att KCSA i framtiden kan skicka möteshandlingarna digitalt om de vill
 • Gjort texten lättare att förstå, se t.ex. AO§6
 • Förtydligat förfarandet, se t.ex. PO§4 och VO§2
 • Tagit bort sakfel, t.ex. skulle alla val som inte var personval enligt gamla stadgarna följa VO§2, som helt uppenbart är skriven för motioner

 

Det fullständiga förslaget till nya stadgar finns att läsa på UK:s hemsida http://kcsa.fi/uk/forslag-till-nya-stadgar/ där du också kan jämföra det med de nuvarande stadgarna http://kcsa.fi/uk/plenum/uks-ordningar/.

Eftersom det finns viktigare frågor att diskutera på UK än UK:s egna stadgar hoppas motionsställarna att de som vill diskutera den här motionen gör det i utskottet i första hand. Ingen vill sitta och diskutera enskilda formuleringar i plenum. 😉

Observera att den här motionen behöver en kvalificerad majoritet på ¾ för att godkännas.

Förslag till beslut:

UK uppdaterar arbets-, plenar-, val- och utskottsordningarna enligt det dokument som finns att läsa på UK:s hemsida http://kcsa.fi/uk/forslag-till-nya-stadgar/.

 

Utskottets ordförande Lauri Huitula (Borgå svenska domkyrkoförsamling) presenterade resultatet av utskottets diskussion.

 

Utskottet funderade på praxisen som redan använts där ett ombud kan representera en annan församling än den som de hör till. Utskottet valde att förtydliga denna punkt i arbetsordningen (§3 Deltagande). Församlingsmedlemmar byts ut till “konfirmerade medlemmar i Ev.-luth. kyrkan i Finland.” så att stadgarna motsvarar praxisen. Även i punkten om observatörer (§3 Deltagandet) används samma formulering. Församlingsmedlemmar byts ut mot “konfirmerade medlemmar i Ev.-luth. kyrkan i Finland.”

Utskottet diskuterade även hur många som ska väljas till varje utskott. (Valordningen §2 utskottets sammansättning). Utskottet valde att tillägga fraseringen “i mån av möjlighet” men önskar ändå att det utskrivna antalet (1-3) skulle följas.

Utskottet ville även klargöra presidiets valbarhet (§4 Plenum). Endast ombud är valbara till ordförande, viceordförande och sekreterare.

Utskottet tillade information om röstlängden till valordningen (§1 Röstlängd). Röstlängden ska uppdateras vid början av varje session.

Utskottet ansåg även att en paragraf om ajournering och bordläggning ska tilläggas.

Utskottet tillsatte en ny paragraf till valordningen (ny paragraf §5 kombination av omröstningar). Två omröstningar kan vid behov genomföras samtidigt.

Utskottet vill poängtera att utskottet nu har förtydligat och uppdaterat stadgarna för bättre motsvara UKs praxis.

 

Motionsskrivarnas representant Pontus Särs (Petrus församling) kommenterade att UK:s stadgar kan upplevas jobbiga med tanke på svår text o.s.v. De finns till för att UK ska fungera och är därför viktiga. Men i plenum finns det inte behov av att diskutera enskilda formuleringar eftersom det skulle ta länge att gå igenom vad som ändrats. Stadgarna har ändrats på det sätt så att det motsvarar så som UK fungerar nu.

 

Det blev ingen diskussion i frågan.

 

Vid omröstningen ställdes nya stadgar mot ett förkastade där gamla stadgar hålls. En majoritet på över ¾ röstade på utskottets förlag på nya stadgar.

 

UK:s beslut: UK uppdaterar arbets-, plenar-, val- och utskottsordningarna enligt det dokument som finns att läsa på UK:s hemsida http://kcsa.fi/uk/forslag-till-nya-stadgar/.

 

 

17§ Initiativ till diskussion: Hänger skriban med i svängarna?

Paragrafen leddes av ordförande Alina Blomberg.

Matteus församlings ombud och suppleanter, samt Patrick Koski (Petrus församling), Emma Lidman (Sibbo svenska församling), Nora Alanen (Johannes församling) och Frida Vikström (Vanda svenska församling) hade inkommit med följande initiativ till diskussion:

 

I höst har en ny läroplan tagits i bruk i skolorna. Läroplanen medför många förändringar i hur undervisningen skall ske. Även kyrkan jobbar som bäst med en ny version av skribans riktlinjer. Vi tycker det är viktigt att församlingarna tar dessa förändringar på allvar och följer med i tiden vad gäller undervisningsmetoder.

 

Vi vill gärna initiera ett samtal kring skribaundervisningen i stiftet – ett samtal med målsättning att sammanställa tips och dela erfarenheter till församlingarna i stiftet från oss ungdomar. Detta är i enlighet med både skolans läroplan och skribans riktlinjer – att eleverna själva är med och formar undervisningen.

 

Bakgrund: Mer om skolans nya läroplan:

I den nya läroplanen (LP 2016) betonas att eleverna ska lära sig för livet. Tanken är att eleverna ska lära sig, förutom ämneskunskaper, även att värdesätta sig själva och lära sig att se sina egna styrkor och förmågor. Det livslånga lärandet bygger på sju kompentensområden, som är nytt i LP 2016. De mångsidiga kompetensområdena är; förmåga att tänka och lära sig, kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens, digital kompetens, multilitteracitet, arbetslivskompetens och entreprenörskap samt förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. Dessa kompetensområden ska genomsyra hela undervisningen i alla ämnen och ämneshelheter.

 

Kompetens 5 (K5), Digital kompetens, har aldrig förr varit en del av läroplanen. Läroplanen betonar att digital kompetens är en medborgarfärdighet som ska vara ett redskap för lärande. Information- och kommunikationsteknik ska systematiskt användas i undervisningen. De digitala verktygen ska ge eleverna möjlighet att synliggöra sina idéer och tankar på olika sätt och på så vis utvecklas. Digitala hjälpmedel ska användas i alla ämnen på ett mångsidigt och ändamålsenligt sätt.

 

En annan stor förändring i LP2016 är elevernas delaktighet i beslutsfattandet. Eleverna ska delta i planeringen och uppläggningen av undervisningen. Eleverna ska även få påverka val av arbetssätt och arbetsmetoder. Undervisningen ska frångå lärarledd undervisning och istället vara elevcentrerad. Elevens intressen och förkunskaper ska tas i beaktande. I LP 2016 ska även bedömningen ske ofta och på olika sätt. Eleven ska få ta del av formativ och summativ bedömning, men även självutvärdering.

 

Utskottets ordförande Jenny Pujol (Matteus församling) presenterade resultatet av utskottets diskussion.

I utskottet diskuterades att konfirmanderna inte ska bedömas. Ska man ha prov så kan konfirmanderna samarbeta och komma med förslag hur man ska ha prov. Huvudsaken är att alla är delaktiga. Telefon i skriftskolan är både en risk och en möjlighet. Muntliga diskussioner är viktiga. Det var diskussion kring kyrkogångsboken och en ny läroplan för konfirmandarbete som kommer till kyrkomötet i mars. Utskottet funderade också på undervisningen. Många församlingar använder olika metoder, det centrala är att variation i undervisningen är bra och att det är viktigt att koppla undervisningen till vardagen. Många har lite kunskap om kristendom och tro då de börjar i skriftskolan och har heller inte attityden att nu ska de lära sig allt om Jesus. Hjälpledarnas roll viktig, inte bara för lek utan också för andakt. Utskottet uppmuntrade till diskussion om undervisnings-metoder och vad som är viktigt i skriftskolan.

 

Axel Kaaro (Matteus församling) representerade initiativtagarna. Initiativtagarna var eniga om att utskottet lyckats fånga upp det centrala när det kommer till diskussion om konfirmandundervisning. Viktigt att kunna ha annat än enbart katederundervisning och att hjälpledarnas ställning är central.

 

Diskussionen öppnades upp med en kommentar om att konfirmanderna är på väldigt olika nivåer då de börjar i skriftskolan. En del har bra förkunskap medan många har väldigt ringa kunskap. Nya planen är elevcentrerad och då sker undervisningen enligt elevernas behov. Därför behöver vi lyssna på konfirmanderna och se vad deras behov är.

 

I diskussionen framkom det att skriftskolan ser väldigt olika ut i våra församlingar. En del börjar med läger, en del har inte ens läger. I en del församlingar använder man olika tekniska hjälpmedel medan andra enbart använder sig av katederundervisning. I en del församlingar har man skriftliga prov, medan man i andra församlingar har muntliga diskussioner i stället.

 

Det blev också diskuterat hur man kan åstadkomma en förändring. Det är inte alltid lätt då de som länge jobbat med konfirmandarbetet fortsätter som de tidigare gjort och nya idéer inte vinner gehör. Det viktiga är att ungdomsarbetsledare, präster och andra församlingsanställda måste bli bättre på att samarbeta på läger.

 

En sak som lyftes fram då det gäller undervisningsmetoder var att även om det finns teknik och alla möjliga slags hjälpmedel så är en undervisningsmetod bara så bra som den som använder undervisningsmetoden är. Det ska inte enbart vara tekniken som styr, utan det finns behov av att tala med varandra, diskutera i grupper osv.

 

Sakupplysning av Stefan Myrskog (ledande sakkunnig, Kyrkans central för det svenska arbetet): Det är biskopsmötet som godkänner nya konfirmandplanen, inte kyrkomötet. Det som sägs här i diskussionen är redan möjligt. Nya ramplanen som kommer nu bygger på ramplanen från 2001. Mycket är fast i hur man gör i olika församlingar, det går att påverka och t.ex. försöka få med hjälpledare redan i planeringen av skriftskolan.

 

Sakupplysning av Maria Björkgren-Vikström (sakkunnig, skolsamverkan och konfirmandarbete, Kyrkans central för det svenska arbetet): Nya planen blir snart verklighet. I nya ramplanen är det viktiga inte att lära sig om något utan ge möjlighet att göra det. T.ex. istället för att lära sig om nattvard, firar man nattvard. Här är en stor skillnad i förhållande till läroplanen i skolan.

 

Hjälpledarnas roller lyftes fram i diskussionerna. I många församlingar får de leda paneldiskussioner, smågrupper och liknande. Det har visat sig vara givande för hjälpledare och konfirmanderna.

 

Andra undervisningsmetoder som lyftes fram var lek, drama, kristens resa, thinkshow enlig den dagens tema eller aktuella saker, röstning i form av t.ex. Kahoot, tideböner.

 

Kjell Wikström (ungdomsarbetsledare, Ekenäsnejdens svenska församling) berättade att de i Ekenäs ordnar vandring. Istället för ett långt eftermiddagspass går de i 45 minuter längs en landsväg, stig osv. Håller paus och meditativ undervisning och går tillbaka till lägergård i 45 minuter. Det här fungerar påfallande väl.

 

Diskussionen avslutades efter 18 talturer.

 

18§ Initiativ till diskussion: Ekofastan 2017

Paragrafen leddes av viceordförande Emma Lidman.

Simon Lampenius (koordinator för sociala medier, Kyrkans central för det svenska arbetet) och Tomas Ray (stiftssekreterare för mission och internationellt arbete, Borgå domkapitel) hade inkommit med följande initiativ till diskussion:

Ekofastan 2017 vill ta fasta på teman kring hållbar utveckling och ifrågasätta ”slit och släng” mentaliteten.

 

Gud har gett oss gåvor att förvalta. Naturens resurser är gåvor av Gud som vi fått att förvalta inte förbruka. Kommande generationer skall också kunna leva på vår jord. Även om Jesus skulle komma tillbaka i morgon är vårt uppdrag att vårda skapelsen idag.

Arbetsgruppen för Ekofastan 2017 vill uppmuntra församlingsmedlemmar att vårda sina saker och kläder, att reparera sådan som gått sönder och återanvända sådant som ännu kan användas. Kanske vi också kan använda gamla saker på ett nytt sätt? Vi vill försöka lansera en ny luthersk 96:e tes som säger: ”Det är synd att slänga grejer som kunde användas.”

 

Nu vill arbetsgruppen för Ekofastan 2017 fråga er delegater på UK 2017: Vad kunde man tipsa konfirmander och hjälpledare att aktivt återanvända? Vad i er vardag är sådant som man kunde använda på ett annat sätt, istället för att slänga bort? Kunde man återanvända söndriga jeans på något nytt sätt, eller vad i er vardag ser ni nya användningsmöjligheter för?

 

Utskottets sekreterare Otto Stenman (Grankulla församling) presenterade resultatet av utskottets diskussion.

Inom utskottet ville man starta en diskussion kring hur man kan leva ekologiskt hållbart och vad kyrkan kan göra för att sprida informationen. Hur kan man återanvända och återvinna? Är det tabu att handla på loppis, är det stora fördelar att äta vegetariskt, vad spelar det för roll om man syr en väska av en gammal t-skjorta? Utskottet kom med konkreta förslag till hur kyrkan kan sprida information om en hållbar värld. Man kan för konfirmanderna ordna infotillfällen med gästföreläsare, eller verkstäder med tips på återanvändning i praktiken, ordna bytesdagar o.s.v.

 

Initiativskrivare Simon Lampenius (koordinator för sociala medier, Kyrkans central för det svenska arbetet) berättade att Ekofastakampanjen ordnats i några år under fastan inför påsken. Det är kyrkans kampanj där man lyfter fram miljöfrågor. Tanken med initiativet var att höra åsikter och tankar om årets Ekofasta som börjar 1.3.2017. Det finns två spår att diskutera: hur undvika att köpa nya grejer och hur får vi fram ett budskap?

 

Diskussionen inleddes av att biskop Björn Vikström som lyfte fram kyrkans klimatprogram och miljödiplom som inte många känner till. För att få mer information om det kan man kontakta Domkapitlet i Borgå eller Kyrkans central för det svenska arbetet. Det är en sak som vi kanske kan påverka, att få vår egen församling att ansöka om kyrkans miljödiplom.

 

Diskussionen fortsatte med olika tips på sådant som finns inom stiftet. Bland annat har man en missionsstuga i Jakobstad. Missionsstugan drivs av frivilliga och pengarna går till kyrkans missionsarbete och diakoni. År 2016 fick de in över 130 000 euro på Missionsstugan. I många andra församlingar finns det också något liknande.

 

Att leva hållbart och miljövänligt kan kännas överväldigande. En talare lyfte fram att man kan försöka hitta konkreta tips och inspiration på bloggar, Pinterest och dylikt. Man kan också låna, hyra och äga tillsammans. Ekofastan uppmuntrar oss att ta hand om naturen men också om ett motstånd mot den konsumtionskultur vi lever i.

 

Ärendet bordlades och mötet ajournerades lördag 21 januari 2017 kl. 14.40 till lördag 21 januari 2017 kl. 18.30.

 

Plenum öppnades för fortsatta diskussioner lördag 21 januari 2017 kl. 18.33.

 

Diskussionen fortsatte med att en talare poängterade att alla inte behöver göra samma sak eller allt, utan det viktigaste är att man gör något och man kan uppmuntra församlingar att berätta om ekofastan för sina ungdomar och göra det till en rolig grej. Det lyftes också fram att det inte behöver vara dyrt att tänka ekologiskt, snarare kan det vara ekonomiskt att återanvända och reparera.

 

Diskussionen avslutades efter 10 talarturer.

 

19§ Initiativ till diskussion: Konservativ eller liberal

Paragrafen leddes av ordförande Alina Blomberg.

Pontus Särs (Petrus församling) hade inkommit med följande initiativ till diskussion:

 

Är du en konservativ eller liberal kristen? Jag tror inte att jag är den enda som har fått den frågan. Jag tror inte heller att jag är den enda som ibland delar in andra kristna i min omgivning i kategorierna konservativ eller liberal. Men vad innebär det egentligen att vara liberal eller konservativ kristen?

 

Jag tror att en indelning i liberala och konservativa är destruktiv, att vår kyrka och dess medlemmar inte mår bra av en sådan indelning. Jag tror att det är destruktivt, inte bara för att en sådan indelning fokuserar på vad som skiljer oss åt istället för på vad som enar oss, utan också för att vi människor är mer komplexa än så. I en fråga kan man ha en åsikt som uppfattas som typiskt konservativ medan man i andra frågor kan ha en typiskt liberal åsikt. Vidare kan indelningen i konservativa och liberala leda till att man identifierar sig som antingen liberal eller konservativ och sedan anammar åsikter som är typiskt liberala eller konservativa utan att fundera på varför man tycker som man gör.

 

I Kyrkpressen läste jag för ett tag sedan att Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika i en svår fråga kommit överens om att respektera varandras samvetsbundna övertygelser i en respektfull samlevnad i oenighet. I en tid då svåra frågor hotar att splittra vår kyrka kan det vara bra att fundera på vem som egentligen tycker vad, varför vi tycker som vi gör och hur vi ska gå vidare trots dessa olikheter.

 

Förslag på diskussionsfrågor:

 • Används begreppen konservativ och liberal i dina umgängeskretsar?
 • Vem använder begreppen: kyrkliga personer, icke-kyrkliga personer, media eller någon annan?
 • Hur påverkar begreppen oss? Hur uppfattar vi dem?
 • Borde vi undvika att dela in oss i liberala och konservativa?
 • Finns det andra kategorier som vi delar in oss i, vilka gör att vi distanserar oss från varandra istället för att diskutera och försöka komma överens?
 • Hur kan vi arbeta för att se förbi våra åsiktsskiljaktigheter och fokusera på det som enar oss?

 

Utskottets ordförande Jakob Edman (Nykarleby församling) presenterade resultatet av utskottets diskussion.

 • Viktigt att vi inte låtsas som att skillnader inte skulle finnas i människors tänkande
 • Det är lätt att vi avfärdar andras åsikter bara för att vi placerat personen i ett visst fack
 • Vi behöver uppriktigt försöka förstå varför andra tänker som de gör.
 • Våga forma din egen åsikt, våga stå för den fast andra runt omkring dig tänker olika och våga vara öppen att byta åsikt!
 • Hur kan vi hitta sätt att älska varandra och fungera tillsammans fastän vi tycker olika?
 • Våga ha en öppenhet till andra som tänker olika och lära känna dem.

 

Initiativtagaren Pontus Särs (Petrus församling) konstaterade att utskottet lyfte fram de tankar och diskussioner som var syftet med initiativet.

 

Diskussion öppnades med tankar att vi alla är delar av samma familj och det inte är okej att placera varandra i olika fack som konservativ eller liberal, utan att det är viktigt att vi möter varandra med kärlek och respekt trots att vi tycker olika.

 

Patric Sjölander (ungdomsarbetsledare, Närpes församling) konstaterade att han blivit kallad konservativ och liberal på samma tid. Vad handlar det då om, är det bara om åsikter eller bredare än så? Hur var Jesus i de här frågorna?

 

Diskussionen fortsatte in på vad begreppen betyder. Enligt Svenska akademiens ordlista är en konservativ en som vill bevara det bestående. En konservativ vill inte hålla fast i traditioner bara för att det är traditioner utan vill hålla fast i saker som består. Liberala tar lättare in nya saker och impulser och är inte lika bundna till traditionella värderingar. En talare poängterade att när termerna används i ett levande språk så behöver de inte följa bokdefinitionen utan då styrs innebörden av vad samhället uppfattar att termerna betyder. Då är det tråkigt att konservativ har blivit synonym med bakåtsträvande.

 

Eftersom det konstaterats att vi människor kan vara både konservativa och liberala samtidigt kom diskussionen vidare in på om kyrkan kan vara både konservativ och liberal. Kan kyrkan bevara bestående men också ta in nya intryck som ska bevaras? En talare lyfte fram att ingetdera är bra för kyrkan och jämförde kyrkan med ett skepp. Ligger det bara för trygga ankar (konservativ) så blir det inte till något och drivs den hit och dit av vinden (liberala) så blir det heller inte till något och i båda fallen ligger ansvaret utanför en själv. En kristen kristendom lägger istället ansvaret på människan och den kristna och kyrkan ska med hjälp av samvetet och den helige Ande tolka och tro vad som är Guds vilja och det goda. Den här bilden kritiserades av en annan talare som konstaterade att skeppet inte kan navigera utan barlast, kyrkan kan vara konservativ då det gäller ord och bud men inte människosyn.

 

En del talare konstaterade att församlingarna i stiftet är olika och det är bra. Känner man sig inte hemma i en församling så kan man kanske känna sig mer hemma i en annan församling. En talare konstaterade också att kyrkor och församlingar som växer har ett roder som de styr med och det är Bibeln. Kyrkor där man frångått Bibelns auktoritet ser idag ut att stå inför stora utmaningar med minskat antal medlemmar, t.ex. svenska kyrkan.

 

Initiativet till diskussion avslutades efter 14 talturer.

 

20§ Initiativ till diskussion: Hur skall församlingarna förhålla sig till lagen om samkönat äktenskap?

Paragrafen leddes av ordförande Alina Blomberg.

Cecilia Alameri, Sabina Sweins och Tanja Holm från Esbo svenska församling hade inkommit med följande initiativ till diskussion:

 

Den 1.3.2017 träder den nya äktenskapslagen i kraft. Detta betyder att även kyrkan blir tvungen att fundera på hur vi som kyrka skall förhålla oss till den nya lagen. Kyrkomötet samlas nästa gång i maj 2017. Om kyrkomötet kan ta ställning till frågan då, beror på om utredningen som ska göras är klar före det. Så länge som det inte finns ett gemensamt beslut eller riktlinjer från kyrkomötet är det upp till varje församling att själva avgöra hur de ställer sig i frågan. De måste dock följa kyrkolagen och har fått en del uppmaningar från biskopsmötet om hur man kan bemöta samkönade par.

 

Den 22.11.2016 beslöt församlingsrådet i Berghälls finskspråkiga församling att deras lokaler får användas gratis av alla och även samkönade par får använda lokalerna för sina bröllopsfester. De beslöt även om att be för samkönade äktenskap under förbönen i söndagsgudstjänsten och att hindersprövningen ska utföras lika för alla par, samt att församlingens präster deltar på samkönade pars bröllopsfester med glada och öppna hjärtan. Denna församling har även skrivit ett initiativ till beslutsfattarna i kyrkan om att förnya kyrkohandboken samt kyrkans föreskrifter för att motsvara den nya lagen om samkönat äktenskap.

 

Frågan om samkönade äktenskap är en väldigt känslig fråga inom kyrkan men den är en viktig fråga eftersom 5-15% av Finlands befolkning hör till en sexuell minoritet (Statistikcentralen). Även Biskopen i vårt stift uppmuntrar oss att diskutera ärendet, genom sin bok som han gav ut i höst (Björn Vikström, Monta rakkautta).

 

Borde även församlingarna i Borgå stift ta upp diskussionen om hur de skall ställa sig till samkönade äktenskap och vad den nya lagen kommer att innebära?

 

Källor:

http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-09-23_001.html?s=0#1

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/11/11/beslut-om-samkonade-vigslar-drojer

 

Utskottets ordförande Sabina Sweins (Esbo svenska församling) och sekreterare Tanja Holm (Esbo svenska församling) presenterade resultatet av utskottets diskussion.

 

Förslag till tillägg till diskussionsfrågan:

Hur ska församlingarna bemöta samkönade par som fått borgerlig vigsel?

Diskussion i utskottet:

 • Är det synd eller inte?
 • Hur tolkar vi Bibeln?

Dessa frågor kan vi inte komma överens om.

”Man måste inte förstå eller acceptera det, bara respektera.”

“Gud har satt lagar för att vi ska må bra, mår vi då bra av ett homosexuellt förhållande?”

“Kärlek övervinner allt och vi ska älska vår nästa, ska vi då förbjuda kärlek mellan två personer?”

För att undvika splittring inom kyrkan borde vi förhålla oss neutralt och möjligen behandla frågor då de blir aktuella.

“Ska vi fira en borgerlig vigsel om vi inte understöder den?”

“Är en borgerlig vigsel mellan samkönade par ett teologiskt problem då det inte är en kristen vigsel?”

Statistiken diskuterades, vi kom inte fram till om den stämmer men vi kom fram till att det inte har någon betydelse.

Vi var eniga om att vi vill undvika en splittring I kyrkan och att man skall älska sina medmänniskor oberoende av deras bakgrund.

 

Initiativtagare Tanja Holm (Esbo svenska församling) kommenterade att bakgrunden till initiativet kom från det att den nya äktenskapslagen träder i kraft 1.3.2017 och kyrkan måste ta ställning till frågan. Kyrkomötet samlas i maj 2017 och kan då diskutera frågan och därför är det bra att frågan tas upp på UK så att ungas åsikt kan föras fram.

 

Diskussionen kom direkt in på om homosexualitet är synd och frågan vad Jesus skulle ha gjort. Redan i inledningen kunde konstateras att det var en svår fråga som splittrade UK. De som tycker att homosexualitet är synd och emot Guds ord poängterade att Gud hatar synd, inte bara homosexuell samlevnad utan också all annan synd men att Gud förlåter och vill att vi ska vända om och leva mer enligt Bibelns ord. Det lyftes också fram att även om Gud älskar alla betyder det inte att kärleken är tolerant, vi döms skyldiga men blir frälsta genom Jesus. Det är mer kärleksfullt att kalla synd för synd då det kommer till homosexualitet. Det som splittrar och som tydligt markerade en oenighet var synen på vad som är synd och inte är det. De flesta kunde hålla med om att vi människor gör synd och är i behov av frälsning men synen på vad som är synd blir vi oeniga om. En annan talare lyfte fram att det inte finns mycket plats för mänskligt fel för att kunna ta hela Bibeln ordagrant. Bibeln är väldigt logisk och man kan förstå varför mord, stöld osv fördöms, men ingen logik i att homosexualitet fördöms. En talare kom in på att Guds vilja är en logisk vilja och det finns poänger med att Gud säger det han säger och gör det han gör. Det juridiska äktenskapet har funnits för att skydda kvinnor och barn, men har äktenskapet samma funktion idag?

Vidare lyftes det fram att sexualitet är en viktig del av ens personlighet och det gör också debatter om hur kyrkan ska förhålla sig till lagen om samkönat äktenskap så svår. Det viktiga är att respektera andras åsikter och fundera hur man själv förhåller sig till det, också innan kyrkan tar ställning. En talare ställde sig frågan varför det finns behov av att moralisera kärleken? En annan talare tyckte att det sist och slutligen inte skulle bli så radikalt och förändrande även om det skulle vara tillåtet att viga. Om Gud är kärleken, hur kan vi människor då bestämma hur den ska riktas eller användas?

 

Kyrkan har haft och har ännu en stor betydelse i vårt samhälle, det lyfte en talare fram. Men samhället har ändrat mycket under de senaste 2000 året, också synen på moralen. Flera talare konstaterade att det långt handlar om en tolkningsfråga. En talare lyfte fram att det på Bibelns tid inte fanns jämlika homosexuella förhållanden och därför blir det svårt att söka modell därifrån. Då handlade det oftast om äldre män som utnyttjar yngre pojkar.

 

Mötet ajournerades lördag 21 januari 2017 kl. 20.02 till söndag 22 januari 2017 kl. 9.00.

 

Plenum öppnades för fortsatta förhandlingar söndag 22 januari 2017 kl. 09.06.

 

Sakupplysning av biskop Björn Vikström: Det är viktigt i frågan att vi inte skapar en motsättning där man måste välja att försvara Bibeln eller medmänsklighet och samhällsansvar. Det blir en risk i diskussionen på nätet och var som helst. Beteende som skadar andra ska vi alltid vända oss emot. Bibelns ställen om homosexualitet är berättelser som skadar andra. Sodom, handlar inte om kärlek utan våld och sexualitet som förnedrar andra är alltid fel. Det är viktigt att respektera varandra som kristna och se hur Bibeln och kärleken går ihop.

 

I diskussionen lyftes därefter frågan upp hur gå vidare trots att vi inte är eniga och vad vi kan lära oss av varandra. Vi hör till en och samma kyrka, alla som anser att homosexualitet är synd och alla som inte kan se att det är synd. Ingen kan tvinga någon att agera mot sitt eget samvete, de beslut som tas inom kyrkan behöver ge frihet åt de som jobbar inom kyrkan att göra enligt sitt eget samvete.

Diskussionen avslutades efter 30 talturer med en önskan och en bön om att vi skulle brinna och be för en kyrka som är präglad av Kristi kärlek.

 

Plenum ajournerades söndag 22 januari 2017 kl. 9.32 till söndag 22 januari 2017 kl. 11.20

 

21§ Initiativ till diskussion: Vad anser UK om ungdomskvoter till kyrkomötet?

Paragrafen leddes av viceordförande Emma Lidman. Paragrafen ändrades till en motion av utskottet.

Plenum öppnades för fortsatta förhandlingar söndag 22 januari 2017 kl. 11.37

 

Tanja Holm och Cecilia Alameri från Esbo svenska församling hade inkommit med följande initiativ till diskussion:

 

Kyrkans framtidskommitté är orolig för att de ungas andel av kyrkomötets ombud inte har ökat utan snarare minskat. Medelåldern för dem som nu sitter i kyrkomötet är 56 år och det finns endast ett ombud under 30 år. Kommittén föreslår i sitt betänkande att vi borde gå in för att ha skilda kvoter för unga mellan 18-30 år. Ungdomskvotering förekommer redan i många lutherska kyrkor t.ex. i Tanzania, Etiopien, USA och i Lutherska världsförbundet. Kommittén skriver att ett alternativ är att

 

”…varje stift i enlighet med kyrkomötets valordning väljer den 18–30-åriga kandidat på lekmannalistorna som fått flest röster. I praktiken skulle denna princip sporra varje valgrupp att även söka unga kandidater till sina listor. Förutom att de valda ungdomarna deltar normalt i beslutsfattandet kan deras delaktighet ha effekter för diskussionskulturen på kyrkomötet och för kyrkans förnyelsesträvan och image. På samma gång får kyrkan nya ansvarstagare för framtiden.”

 

Är kvotering ett bra sätt att få med flera unga vuxna i kyrkomötet?

 

Utskottets ordförande Julia Ämmälä (Esbo svenska församling) presenterade resultatet av utskottets diskussion.

Utskottet föreslår att initiativet ändras till en motion med följande formulering: Om UK direkt vill påverka framtidskommitténs beslut till att föra framåt eller förkasta idén om kvoter måste ett beslut tas som kommittén kan referera till. Det förekommer i ekumeniska sammanhang att man skapar kvoter för att få med minoriteter som annars inte skulle representeras. Unga vuxna är inte en minoritet i samhället, men de är en minoritet inom kyrkomötets valkrets. Ungdomars åsikter är lika mångfacetterade som alla anda åldersgruppers. Kvotering skulle säkerställa att tillräckligt många unga vuxna väljs in för att kunna fungera som ett representativt sampel. I Lutherska världsförbundet måste 1/5 av personerna i alla beslutande organ vara under 30 år, detta säkerställs genom kvoteringar. Ungdomens Kyrkodagar anser dock att kvotering inte nödvändigtvis är rätt sätt att tackla problemet i det långa loppet men vi hoppas att användningen av kvoter för kyrkomötet skulle sporra ungdomar och unga vuxna att aktivera sig också inom sin egen församling. Förhoppningsvis behöver vi inte kvoter om 10-20 år.

 

Förslag till beslut:

Ungdomens Kyrkodagar förespråkar användningen av en tillfällig kvotering för att få delegater under 30 år invalda i kyrkomötet enligt framtidskommitténs modell.

I kyrkomötet är det oftast inte teologiska frågor som behandlas, utan t.ex. frågor som ”behöver man byta församling när man flyttar”.

Konkreta tankar om ungdomskvot: Vi har nio stift – en per stift blir inte en stor kvot, ”en ungdom är inkompetent” – men en 60-åring kan vara precis lika inkompetent. Det är lättare att lära sig systemet om man får vara med. Syftet behöver inte vara bara en sak – man kan vara där och lära sig samt föra fram åsikter. Det ökar intresse för påverkande och ger en konkret möjlighet. Borgå stifts yngsta representant är 42 år. Det ger de äldre möjlighet att lära sig från de unga. Man kan lära sig saker på andra sätt än att vara med. Demokratin hotas av kvotering. En naturlig början skulle t.ex. vara att välja unga förtroendevalda i egen församling.

 

Initiativskrivare Cecilia Alameri (Esbo svenska församling) kommenterade utskottets arbete och samtyckte till att det kan bli en motion.

 

Diskussionen inleddes med ett konstaterande att kvoter inte alltid fungerar men att det skulle vara viktigt att unga skulle finnas med i kyrkomötet. Det har varit unga uppställda men de har inte kommit in. Med kvotering kunde den unga som får flest röster bli vald även om det inte skulle räcka till en plats. En annan talare poängterade att om det skulle komma en person under 30 år från varje stift skulle det bli nio personer under 30, och i kyrkomötet är det fler än 100 delegater. En ungdom är inte representativ, men nio ungdomar har större chans att vara det. En talare ifrågasatte kvoteringen med motiveringen att unga kunde berätta åt de som sitter i kyrkomötet hur ungdomar har det och tänker och på det sättet föra fram åsikter, istället för att ha en kvotering som kunde bli ett hot mot demokratin. I ett svar mot frågan om hot mot demokratin lyfte en talare fram att alla myndiga har rösträtt då det är fråga om direkt demokrati, men valet till kyrkomötet är inte direkt demokrati, utan indirekt vilket betyder att det är de förtroendevalda som väljer och bland förtroendevalda är ungdomar massivt underrepresenterade. För att förbättra här uppmuntrade en talare fler unga att ställa upp i val i egen församling och på det sättet påverka.

 

Leo Byskata (Terjärv församling) lämnade in förslag till förkastande.

 

En person lyfte fram att hen inte hört om kyrkomötet i egen församling och konstaterade att det skulle behövas mer information så att man vet vad det handlar om.

 

Diskussionen avslutades efter 7 talturer.

 

Vid omröstningen ställdes utskottets förslag mot Leo Byskatas förslag till förkastande och där fick utskottets förslag flest röster.

 

UK:s beslut: Ungdomens Kyrkodagar förespråkar användningen av en tillfällig kvotering för att få delegater under 30 år invalda i kyrkomötet enligt framtidskommitténs modell.

 

 

Leo Byskata (Terjärv församling) anmälde avvikande åsikt i frågan.

 

22§ Initiativ till diskussion: Jämlikhet i kyrkan

Paragrafen leddes av ordförande Alina Blomberg. Paragrafen ändrades till motion av utskottet.

Matteus församlings ombud och suppleanter, samt Patrick Koski (Petrus församling), Emma Lidman (Sibbo svenska församling), Nora Alanen (Johannes församling) och Frida Vikström (Vanda svenska församling) hade inkommit med följande initiativ till diskussion:

 

Inom skolan gör man med den nya läroplanen en stor satsning på jämlikhetsarbete. Det här är något som vi tycker borde göras även i kyrkan. Några saker som vi vill lyfta fram för diskussion är:

 • Behandlas pojkar och flickor olika i kyrkans skriba & ungdomsverksamhet?
 • Finns det en obalans mellan könen när det gäller aktiva ungdomar i kyrkan? Varför?
 • Finns det ett behov att utmana könsnormerna redan i skriban? Är det t.ex. en bra idé med tjej- och killsnack?
 • Kan vi bli mer inkluderande i verksamhet och språkbruk med tanke på personer som inte är bekväma i sin könsidentitet?
 • Varje skola måste ha en jämställdhetsplan. Borde varje församling också ha det?

 

Bakgrund: Läroplanen 2016 om jämställdhet

I LP 2016 lyfter man fram att den grundläggande utbildningens uppdrag är att främja jämlikhet, likabehandling och rättvisa. Utbildningen ska förebygga ojämlikhet och utslagning. Utbildningen ska även främja jämlikhet mellan könen. Varje elev ska få hjälp med att upptäcka sina möjligheter och skapa sin egen lärstig utan könsbunda rollmodeller.

Grundskolan ska genom sina värderingar och sin praxis främja jämställdhet mellan könen och stödja eleverna i deras identitetsskapande. Undervisningen ska ha ett könssensitivt förhållningssätt. Genom val och utveckling av lärmiljöer, arbetssätt och undervisningsmaterial ska man ge synlighet åt och visa respekt för den mänskliga mångfalden.

Alla skolor som ordnar grundläggande utbildning ska utarbeta en jämställdhetsplan i syfte att främja jämställdhet.

 

 

Utskottets representant Nora Alanen (Johannes församling) och Hilma Kujanpää (Tammerfors svenska församling) presenterade resultatet av utskottets diskussion.

 

Utskottets arbete anser att detta initiativ till diskussion ska skrivas om till en motion. Utskottet har upplevt att flera församlingar har glömt eller bara glömt att följa jämlikhetslagen och vi upplever att detta borde tas mera i beaktande. Vi i utskottet har diskuterat ämnet och kommit fram till att jämlikhet finns men som man borde påminna om och därför vill vi skriva om detta till en motion där vi påminner församlingarna om jämlikhetslagen.

 

Förslag till beslut:

UK ska påminna alla församlingar i Borgå stift om jämställdhetslagen och vill uppmana församlingar att diskutera jämställdhet inom församlingarna. Vi vill också att UK uppmuntrar alla församlingar till att ta följande punkter i beaktan inom församlingsarbetet

 • Bryta stereotypier och könsroller.
 • Sprida medvetenhet om sexuella- och könsidentiteter.
 • Nolltolerans mot sexism inom kyrkans alla grupper.
 • Inte diskriminera personer p.g.a. utbildning, bakgrund, sexuell läggning och handikapp.
 • Ge möjlighet för könsneutrala grupper vid könsindelade sammanhang.

Monica Heikel-Nyberg (Kaplan, Johannes församling) gav sakupplysning att jämställdhetslagen inte gäller inom kyrkan.

Initiativtagare Kajsa Lassila (Matteus församling) konstaterade att avsikten med initiativet var att ta upp frågor till diskussion och diskutera så att alla kan känna sig hemma, välkomna och vara sig själv. Utskottets diskussion lät bra och bra att det ändrades till en motion.

I diskussionen som följde konstaterades att det är bra att UK tar upp de här frågorna och att alla tas i beaktande. Diskussionen fortsatte sedan in på tjej- och killgrupper och att det är viktigt att dela in ungdomar då det kommer till att diskutera mer känsliga frågor. En talare ansåg att det inte är diskriminerande med könsindelning t.ex. i konfirmandarbetet.

I och med att jämställdhetslagen inte gäller inom kyrkan kom Pontus Särs (Petrus församling) och Nicolina Grönroos (Vasa svenska församling) in med ett förslag till beslut där jämställdhetsdelen lämnades bort. Grönroos/Särs förslag till beslut:

UK Uppmanar alla församlingar i Borgå stift att ta följande punkter i beaktande inom församlingsarbete:

 • Bryta stereotypier och könsroller.
 • Sprida medvetenhet om sexuella- och könsidentiteter.
 • Nolltolerans mot sexism inom kyrkans alla grupper.
 • Inte diskriminera personer p.g.a. utbildning, bakgrund, sexuell läggning och handikapp.
 • Ge möjlighet för könsneutrala grupper vid könsindelade sammanhang.

 

Sofia Böckelman (ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling) lyfte fram jämställdhetsfrågan på det sättet att hon som ungdomsarbetsledare upplever att det mera handlar om att inte säga åt en killedare att elda bastu och tjejer att laga kvällste. Anställda inom kyrkan ska inte köra den grejen utan blanda på uppgifter och den som är bekväm med en sak ska gör det oberoende av om det är en kille eller tjej.

Leo Byskata (Terjärv församling) och Mathias Salo (Närpes församling) lämnade in ett förslag till förkastande.

Några talare lyfte fram könsnormer och att många är vilsna när det kommer till sin egen identitet. Många unga män mår dåligt och det är ett verkligt problem för samhället. Pojkar behöver träffa män, men inte enbart det utan människor över lag för att fokusera på vad människor är, inte manligt respektive kvinnligt. En talare lyfte fram att det handlar om att vara medveten om vilka strukturer en själv lätt faller in i och försöka se om man själv kan vara en normbrytare.

Vid första omröstningen ställdes utskottets förslag till beslut mot Grönroos/Särs förslag till beslut. Där fick Grönroos/Särs förslag flest röster. Vid andra omröstningen ställdes Grönroos/Särs förslag mot Byskata/Salos förslag om förkastande. Där fick Grönroos/Särs förslag flest röster och blev UK:s beslut.

 

UK:s beslut: UK Uppmanar alla församlingar i Borgå stift att ta följande punkter i beaktande inom församlingsarbete:

 • Bryta stereotypier och könsroller.
 • Sprida medvetenhet om sexuella- och könsidentiteter.
 • Nolltolerans mot sexism inom kyrkans alla grupper.
 • Inte diskriminera personer p.g.a. utbildning, bakgrund, sexuell läggning och handikapp.
 • Ge möjlighet för könsneutrala grupper vid könsindelade sammanhang.

 

23§ Information från Navi -inflytandegruppen för unga vuxna.

Tanja Holm (Esbo svenska församling, Navi-representant) informerade om Navi-inflytandegruppen. Det är en inflytelsegrupp för unga och unga vuxna som stöder unga förtroendevalda, fixar material samt funderar hur fler unga kan komma med och påverkar. I Borgå stift är vi lyckliga då vi har UK, det finns inget liknande på finskt håll. Navi brinner för att flera unga ska vara med i församlingsval och att det skall finnas flera unga påverkare även utanför UK.

 

24§ Förslag till tid och plats för UK 2018

Sara Åström (sakkunnig, ungdomsfrågor, Kyrkans central för det svenska arbetet) föreslog tid och plats för UK 2018. Då firar UK sitt 50 års jubileum.

Förslag på tids och plats: 25–28.1.2018 på Lärkkulla.

UK omfattar förslaget.

UK beslut: UK 2018 ordnas 25-28.1.2018 på Lärkkulla.

 

25§ Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2018

Information av Ina Laakso om valet.

 

Förslag på personer:

Jonas Hellman

Julia Ämmälä

Linda Leskinen

Patrick Koski

Maryelle Steffansson

Ninni Grönroos

Benjamin Häggblom

Emma Björklund

Jamika Sandbäck

Essi Linnavuori

Sara Haglund

Kajsa Lassila

 

Alla röstade på en person och de tre som fick flest röster valdes.

De nominerade presenterade sig.

Rösträkningen skedde efter att vi förhandlingarna avslutades. Resultatet kungjordes efteråt.

Eftersom det blev delad tredje plats valdes fyra personer in i planeringsgruppen.

Följande personer blev valda:

Julia Ämmälä (Esbo svenska församling)

Maryelle Steffansson (Borgå svenska domkyrkoförsamling)

Nicolina Grönroos (Vasa svenska församling)

Benjamin Häggblom (Karleby församling)

 

26§ Eventuella övriga ärenden

Alina Blomberg: hälsning efter 15 år på UK.

Stefan Myrskog: tackade alla som varit med på UK.

 

27§ Förhandlingarna avslutas

UK plenum avslutades söndag 22 januari 2017 kl. 12.54

 

 

 

 

 

Alina Blomberg                          Emma Lidman

Ordförande                                Vice ordförande

 

Ingrid Björkskog                        Ossian Beukelman

Sekreterare                                Sekreterare

 

Måns Vikström                          Tanja Holm

Protokolljusterare                    Protokolljusterare