Beslut UK2016

Klicka här för att öppna protokollet från UK 2016 (PDF-fil)

Sammandrag av UK:s beslut 2016

Initiativ till diskussion: Kyrkans framtidskommittés frågor till UK 2016

Ärendet ändrades av utskottet till en motion.

 

UK:s beslut:

UK 2016 uppmanar kyrkans framtidskommitté att upplysa församlingarna om de önskemål som utskottet har sammanfattat. Vi vill att församlingen skall:

Synas i skolan genom att:

 • Annonsera på skolans anslagstavla.
 • En ungdomsledare eller präst besöker skolan under rasterna minst en gång per månad.
 • Informera på morgonsamlingar/informationstillfällen gärna en gång per månad.

 

Synas i media genom att:

 • Skapa en aktiv mediagrupp som ansvarar för att ett informationsflöde upprätthålls på sociala medier som Facebook, Instagram, Snapchat och Whatsapp.
 • Anställa en aktiv ungdom på exempelvis tio procent för att leda mediegruppen ifall att ungdomsledaren inte har tid eller tillräcklig kunskap för uppgiften.
 • Ordna tillfällen där ungdomarna kan lära dem som jobbar i församlingen om hur de kan använda sociala medier.

Ordna lågtröskelverksamhet eller attraktiva evenemang så som:

 • Sportiga aktiviteter.
 • Avslappnad samvaro, “chill”.
 • Caféverksamhet.
 • Matlagning, alphakurs för unga?
 • Filmkvällar med diskussion efteråt.
 • Kristet “eftis” för olika åldrar.
 • Utflykter till exempelvis Powerpark.

Ordna träffar för alla olika grupper: barn, unga, konfirmander, ungdomar, unga vuxna, vuxna o.s.v. Utskottet anser att det är viktigt att den andliga delen är central och att den får ta större plats när man byter från exempelvis ungdomstillfällen till träffar för unga vuxna. Det är bra om det finns olika andliga “svårighetsgrader”.

Övriga konstateranden är att:

 • Ungdomar behöver få en uppgift och ett ansvar i församlingen för att känna att de är av betydelse och kan påverka
  Vi vill ändra den felaktiga bild som finns att ungdomsarbete till stor del skulle bestå av torr bibelläsning
 • Församlingen borde årligen ordna ett tillfälle där ungdomarna själva får lyfta fram sina önskemål om formen på ungdomsverksamheten för det kommande året
 • Församlingen borde ordna och informera om kristna tillställningar efter skriftskolan så att det finns ett nästa steg att ta sig an.
 • Församlingen behöver hitta en sådan gudstjänstform som är lämpad för både yngre och äldre.

Initiativ till diskussion: Hur kan församlingar och unga hjälpa och välkomna asylsökande?

Ärendet ändrades av utskottet till en motion.

 

UK:s beslut:

Ungdomens Kyrkodagar 2016 uppmanar varje församling i Borgå stift att satsa en lämplig mängd resurser på flyktingarbete. UK hoppas att varje församling vill åta sig ansvaret att hjälpa, på det sätt som passar församlingen bäst. En dialog mellan olika församlingar är också välkommen. Det behöver inte handla om enorma belopp eller andra resurser. Speciellt vad unga beträffar, hoppas vi att församlingen erbjuder en plattform för diskussioner mellan unga och asylsökande.

Motion: Du behövs i kyrkans tjänst!

UK:s beslut:

Ungdomens Kyrkodagar 2016 uppmanar samtliga församlingar i Borgå stift att i högre grad sprida information om kyrkliga yrken. Det kan till exempel ske genom att erbjuda högstadieelever prao-platser för att visa dem sådant arbete som annars sker bakom kulisserna, ordna temakvällar inom församlingen eller prioritera att studerande inom kyrkliga arbeten möjligges arbete inom ungdomsarbetet under en period. UK vill också att församlingarna aktivt informerar om utbildningsmöjligheter inom sin egen verksamhet och i skolorna inför ansökan till universitet och yrkeshögskolor. Vi önskar också att församlingarna erbjuder ungdomar en plats på evenemang som Höstdagarna och Ungdomens Kyrkodagar, så att de den vägen kan bekanta sig med olika former av kyrklig verksamhet.

Motion: Kyrkan bör frångå den föråldrade formen av Herrens bön

UK:s beslut:

Ungdomens Kyrkodagar uppmanar alla församlingar i Borgå stift, Kyrkostyrelsen, Domkapitlet i Borgå stift och Kyrkomötet att prioritera den ekumeniska formen av Herrens bön “vår Fader”. Detta gäller bruk i församlingarnas arbete, såsom gudstjänster, andakter och skriftskola, och kyrkans hemsida och gudstjänstboken.

 

Motionstexten med de föreslagna ändringarna skickas/ bifogas till stiftsfullmäktige samt till församlingarna.

Motion: Bön för fred

UK:s beslut:

UK förbinder sig vid att sträva efter att under varje UK avsätta tid för bön för solidaritet och fred. Planeringsgruppen ansvarar för utformandet av bönen. UK uppmanar dessutom församlingarna i Borgå stift att oftare be för fred och att till exempel under ungdomssamlingar ta upp konflikter i världen och tillsammans med deltagarna be för fred.

Motion: Rädda utbildningen!

UK:s beslut:

Presidiet på Ungdomens Kyrkodagar 2016 föreslår en arbetsgrupp vars sammansättning godkänns av UK 2016. Arbetsgruppen författar och skickar brev till presidenten och regeringen och uppmanar dessa att inte skära i utbildningen. Arbetsgruppen författar också insändare som skickas till alla stora dagstidningar och brev som skickas till biskopar, kyrkoherdar och församlingsråd med en uppmaning att offentligt reagera på regeringens skandalösa utbildningspolitik. Utöver detta kontaktar arbetsgruppen medieprofiler och till exempel kända bloggare och ber dessa tala om problemen med den rådande utbildningspolitiken samt startar en namninsamling för att engagera allmänheten och ge oss alla en kanal genom vilken vi kan uttrycka vårt missnöje.

Motion: Församlingarnas ekonomi hotar deltagarantalet och demokratin på Ungdomens Kyrkodagar

UK:s beslut:

Ungdomens Kyrkodagar (UK) uppmanar Kyrkans Central för det Svenska Arbetet (KCSA) att utgående från diskussionen på UK 2016 utreda 1) vilka orsaker som bidrar till att alla församlingar inte fyller ombudskvoterna, och 2) hur deltagarantalet på UK – och i förlängningen demokratin – på bästa sätt kunde upprätthållas; samt därefter vidta nödvändiga åtgärder för att trygga ett fortsatt demokratiskt beslutsfattande på UK. KCSA redogör för utredningen och åtgärderna på UK 2017 och gör vid behov en motion om en ändring av UK:s stadgar.