Beslut UK2015

Klicka här för att öppna protokollet från UK 2015 (PDF-fil)

Initiativ till diskussion: Unisex eller inte?

Ärendet ändrades av utskottet till en motion.

UK:s beslut:

UK uppmanar församlingarna att aktivt ifrågasätta normer om könsuppdelning och överväga alternativa lösningar då dessa skulle gynna deltagare och arrangörer. UK uppmanar vidare arrangörerna av Ungdomens kyrkodagar att kommande år erbjuda en möjlighet till unisex sovutrymmen för de deltagare och arrangörer som så önskar, i mån av praktisk möjlighet.

Motion: barn- och ungdomsombud till församlingarna

UK:s beslut:

Ungdomens kyrkodagar uppmanar församlingarna i Borgå stift att tillsätta två eller flera barn- och ungdomsombud, en anställd och en förtroendevald, med funktion att påminna om barn- och ungdomsperspektivet vid församlingens beslutsfattande. I större församlingar kunde man ha skilda barn- och ungdomsombud, för att på bästa sätt nå ut till både barn och ungdomar. Församlingen själva utformar barn- och ungdomsombudens uppgifter, men exempel på uppgifter kan vara att

  • de tillsammans med de anställda kan hitta former och metoder på för att höra barn och unga i frågor som berör dem.
  • delta i strategiarbete som gäller barn och unga
  • gå igenom föredragningslistorna för förtroendeorganen ur barnkonsekvensanalysens synvinkel
  • se till att olika familjers behov beaktas i planeringen
  • följa med hur beslut som berör barn och unga förverkligas

Kyrkans central för det svenska arbetet kan ge mer information om barn- och ungdomsombudens uppgifter.

Initiativ till diskussion: Förslaget till nytt psalmbokstillägg

Utskottet ändrade ärendet till en motion.

UK:s beslut:

Vi, ombud på UK, har bekantat oss med förslaget till nytt psalmbokstillägg och undrar om andra församlingar också saknar en del av de sånger som vi unga tycker om att sjunga? T.ex. finns inte en enda av UK:s temasånger med i förslaget eller den sång som våra konfirmander helst sjunger på konfirmationerna: ”Så länge jag lever”.

Det skulle vara tråkigt om det nya psalmbokstillägget saknar de sånger som vi unga sjunger i våra församlingar och på gemensamma evenemang, som UK och Höstdagarna.

UK tillsätter en arbetsgrupp med representanter ur stiftet som kommer överens om 5 sånger som sedan skickas till stiftssekreterare Jan Hellberg. Hellberg vidarebefordrar förslaget till kyrkomötets svenskspråkiga ombud som granskar förslaget. Manusstopp för detta förslag skulle vara 25.1.2015.

Exempel på sånger vi anser att fattas i förslaget är Så länge jag lever, Steg för steg och Rätt till liv.

Arbetsgruppen består av utskottets ordförande och sekreterare. De förbinder sig till att beakta UK:s diskussion i sitt arbete.

Motion: kyrkomötet bör ta ställning till förslaget om jämlik äktenskapslagstiftning

Ungdomens kyrkodagar (UK) diskuterade ärendet om att uppmana kyrkomötet att ta ställning till förslaget om jämlik äktenskapslagstiftning. Utskottets förslag som låg till grund för diskussionen i plenum gick ut på att uppmana kyrkomötet att på allvar överväga om kyrkan borde frånsäga sig vigselrätten, eftersom det är tveksamt om kyrkan verkligen ska bära det byråkratiska ansvar som vigselrätten innebär. Då skulle kyrkan inte heller behöva ta sig an frågan huruvida man ska viga samkönade par eller inte, vilket skulle minska risken för splittring inom kyrkan. De flesta ombud ansåg dock att kyrkan ändå kommer att tvingas att fatta beslut om samkönade par ska få välsignelse för sitt äktenskap i kyrkan och att det då i alla fall leder till splittring. Därmed lades det fram ett förslag att UK uppmanar kyrkomötet att seriöst överväga att ta ställning för att viga samkönade par. Ett förslag om att förkasta ärendet lades också fram under diskussionen och motiverades med att de övriga beslutsförslagen inte känns färdiga och man borde diskutera frågan på nytt på kommande UK. Förslaget om förkastande understöddes dock av en minoritet av de närvarande ombuden.

UK:s beslut:

UK uppmanar kyrkomötet att tillåta kyrklig vigsel av samkönade par. Detta eftersom vi anser att kärleken tillhör alla.

Motion: Ta hand om unga förtroendevalda

UK:s beslut:

Ungdomens kyrkodagar 2015 skickar samtliga kyrkoherdar i Borgå stift en uppmaning om att:

1) ordna ett introduktionstillfälle för nya förtroendevalda i början av mandatperioden

2) kyrkoherden utser en mentor från det sittande förvaltningsorganet för varje ny förtroendevald,

3) uppmuntra till och bekosta deltagandet i utbildningar som ordnas av olika organisationer, så som Navi (Inflytandegruppen för unga vuxna) och Församlingsförbundet för de unga förtroendevalda.

UK uppmanar KCSA att i samråd med Navi utarbeta ett introduktionsmaterial till nya förtroendevalda.

Initiativ till diskussion: Hur gör vi kyrkan till en mobbningsfri zon?

Utskottet ändrade ärendet till en motion.

UK:s beslut:

UK 2015 uppmanar alla anställda, förtroendevalda och församlingsmedlemmar i församlingarna i Borgå stift att aktivt ta upp diskussionen om mobbning inom arbetslaget och bland församlingsmedlemmarna på fältet i bl.a. hjälpledarutbildningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *