Beslut UK2011

Klicka här för att ladda ner protokollet från UK 2011.

UK:s beslut:

uk klubba

12 § Motion: Revidering av UK:s arbets-, plenar- och valordning

UK:s beslut:

UK:s arbets-, plenar-, val, och utskottsordning förändras på följande punkter:

1. Paragraftecken

Samtliga fyra ordningar får paragraftecken (§). I de ordningar där tecknet saknas sätts det in framför numren, de som inte har nummer numreras. Nummerordningarna bibehålls oförändrad.

2. Plenarordningen specificerad

Före en allmän diskussion i plenum angående motion eller initiativ till diskussion yttrar sig arbetsutskottet i frågan, om sådant har utsetts. Därefter får motionsställaren eller initiativtagaren i en (1) taltur ge respons på utskottets arbete. Om det är fråga om en motion kan den ursprungliga motionsställaren hålla fast vid sitt förslag till beslut, detta behöver inget understöd, varvid två förslag till beslut föreligger. Utskottets beredning ligger alltid som grund för fortsatt diskussion.

3. Ny tidtabell för motion och initiativ till diskussion samt möteshandlingarna

Motioner och initiativ till diskussion ska vara KCSA tillhanda senast tre veckor före UK. Möteshandlingarna ska vara deltagarna tillhanda senast en vecka före UK inleds.

4. KCSA får utse en sekreterare för UK

UK väljer en sekreterare för plenum och därutöver utser KCSA en sekreterare.

5. Förtydligande av utskottets arbetssätt.

Utskott som behandlar ett initiativ till diskussion har rätt att omforma ärendet till en motion.

6. Ordförandes mandatperiod klarlagd

Mandatperioden för ordförandes och viceordförandes sträcker sig tills ny ordförande och viceordförande har valts.

7. Motionsrätten specificerad

Förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift, personer som är valbara till ombud på UK och KCSA har rätt att ta upp ärenden genom motioner och genom initiativ till diskussion.

Här hittar du den nya arbetsordningen, plenarordningen samt utskotts- och valordningen.

13 § Motion: Killgrupper

UK:s beslut:

Ungdomens kyrkodagar 2011 önskar att KCSA ordnar en centraliserad utbildning för killgruppsledare. Utbildningen skall rikta sig till församlingsanställda och aktiva ungdomar inom de svenskspråkiga församlingarna.

Ungdomens kyrkodagar anser att det bör finnas forum där pojkar i de yngre tonåren har möjlighet att diskutera frågor kring identitet och värderingar. En dylik verksamhet ställer stora krav på ledaren. Därför är det viktigt att den person som leder grupperna har tagit del av en förberedande utbildning.

I utformningen av utbildningen kan KCSA samarbeta med organisationer med tidigare erfarenhet av motsvarande verksamhet. Sådana föreningar är till exempel Folkhälsan, Ungdomscentralen och Ålands fredsinstitut.

14§ Motion: Påverkan av konflikten i Demokratiska republiken Kongo genom etisk upphandling

UK:s beslut:

Ungdomens kyrkodagar sätter ihop en arbetsgrupp bestående av deltagare på UK och medlemmar av KCSA. Arbetsgruppen har till uppgift att:

1. Formulera en skrivelse som riktas till Kyrkostyrelsens upphandlingsenhet och Kyrkostyrelsens beslutande organ, i vilken gruppen uppmanar Kyrkostyrelsen att uppmärksamma problemet med konsumtion av oetiskt tillverkad elektronik. I skrivelsen ber man också Kyrkostyrelsen att uppmana församlingarna att notera mineralernas ursprung vid offertförfrågningar.

2. Sammanställa ett infopaket riktat till kyrkans medlemmar, alltså var och en av oss, med bakgrundsinformation om problemet samt praktiska råd hur man kan upphandla elektronik rättvist. Detta görs i samarbete med Changemaker, som tidigare har jobbat med frågan. Infopaketet skickas till församlingarna som ett redskap för dem att arbeta med frågan. Arbetsgruppen skall också jobba för att ordna infotillfällen för församlingens anställda och medlemmar. Eventuellt i samarbete med Changemaker.

16 § Initiativ till diskussion: Hur vill du påverka i kyrkan?

Initiativet omformades av utskottet till en motion.

UK:s beslut:

Ungdomens kyrkodagar skickar brev till alla församlingar i Borgå stift där vi uppmanar församlingarna och speciellt ungdomsarbetsledarna att organisera ett fungerande ungdomsråd. Ungdomsrådet ska bestå av ungdomar och ungdomsarbetsledare. Rådets uppgift ska vara att diskutera och föra fram ungdomarnas önskemål om aktiviteter i församlingen.

Huvudpunkter för brevet:

  • Brevet riktas till församlingens ungdomsarbetsledare och församlingsrådet, men det är även viktigt att församlingsungdomarna aktivt arbetar för att förverkliga eller förbättra ungdomsrådet.
  • Rådet kan bestå av upp till tio ungdomar från högstadieåldern och uppåt och en representant från församlingsrådet. Ungdomarna ska representera olika åldersgrupper t.ex. konfirmander, hjälpledare och andra intresserade.
  • En ungdomsarbetsledare ska vara handledare för rådet
  • Beroende på församlingens storlek och situation kan rådet delas upp i ett ungdomsråd och ett råd för unga vuxna.
  • Rådets uppgifter ska vara att föra fram ungdomars åsikter, diskutera och planera ungdomsaktiviteter samt delegera uppgifter vid verkställandet av planerna.
  • De kan också vara med och bestämma över sådant som inte specifikt berör ungdomsarbetet t.ex. gudstjänstlivet.
  • Det är viktigt att informera övriga ungdomar om vem som är med i rådet och hur man kan kontakta dem, så att det finns en enkel möjlighet att påverka verksamheten i församlingen.
  • Rådet ska sammanträda regelbundet, minst en gång per termin.
  • Rådet ska samarbeta med församlingsrådet och gärna också med ungdomsråd i andra församlingar inom prosteriet. Rådets uppgift ska vara att diskutera och föra fram ungdomarnas önskemål om aktiviteter i församlingen samt diskutera och ge utlåtanden i ärenden som berör ungdomarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *