Beslut UK2009

Protokollet från UK 2009 hittar du genom att klicka på denna länk. Öppnas som PDF-fil.

Förändring i UK:s arbetsordning
En förändring i UK:s arbetsordning gjordes så att sammanslagningar av församlingar inte skall påverka deltagarantalet på UK negativt. Högsta antalet ombud en församling kan sända till UK höjdes från tio till tolv och det minsta höjdes från tre till fyra.En församling med färre än tusen medlemmar har rätt att nominera fyra ombud. För varje därefter påbörjat tusental medlemmar kan större församlingar nominera ytterligare ett ombud. Antalet delegater från en församling får dock inte överstiga tolv.

UK 2009 vill att UK skall vara inkluderande snarare än exkluderande och tillförde därför en ny typ av deltagare, observatörer. Detta möjliggör att t.ex. personer från finlandssvenska språköar kan komma till UK.

Varje församling inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, frånsett församlingarna i Borgå stift, har rätt att sända två observatörer till UK. Valbara till observatörer är konfirmerade församlingsmedlemmar som inte fyllt trettio år före det år plenarförhandlingarna förs.

Plenarordningen ändrades så att yttranderätt ges till ombuden, suppleanterna, observatörerna, av församlingarna anställda personer, tjänstemän vid KCSA, medlemmar av stiftsfullmäktige i Borgå stift, domkapitlet i Borgå stift och tjänstemän vid domkapitlet i Borgå stift, samt medlemmar i referensgruppen för ungdoms- och konfirmandarbete vid KCSA. Församlingsanställda får yttra sig, men det förs till protokollet att de yttrat sig. Övriga närvarande kan före eller under plenum be om ordet.

Paragraf 7 i arbetsordningen ändrades så att UK:s beslut också skickas till stiftsfullmäktige i Borgå stift.

Sångbok för Ungdomar och Unga vuxna

UK 2009 efterlyser en elektronisk sångbok för ungdomar och unga vuxna. En sångbok skulle stoppa den illegala kopieringen av sånger. Att boken skulle finnas på en Internetsida eller –server möjliggör att man kan ha ett stort antal sånger, vilket skulle betjäna stiftets olika behov.

Varje prosteri utser för en viss tid, t.ex. ett år, en till två representanter som tillsammans bildar en arbetsgrupp. Denna sammanställer under KCSA:s ledning en hemsida med kristna sånger, dessa kan sedan laddas ner mot en liten betalning. Inom församlingarna skickar man förslag på sånger via prosteriets representant som vidarebefordrar sångerna till arbetsgruppen. Med hjälp av KCSA ska arbetsgruppen uppdatera hemsidan med jämna mellanrum och eventuellt träffas en till två gånger om året. Förutom sångtexterna skall det även finnas ackord och noter till samtliga sånger. Arbetsgruppen skulle även ta hand om copyrighten och praktiska detaljer gällande hemsidan.

UK önskar också att det skulle vara möjligt att få sångerna inspelade och uppladdade på hemsidan, så att man sedan kan ladda ner dem.

Tobak bland församlingsungdomar

Ungdomens Kyrkodagar 2009 uppmanar varje församling att ta tag i problemen med användning av tobaksprodukter under sina ungdomsevenemang. Vi anser också att församlingarna bör vidta åtgärder för att minska på användningen av tobaksprodukter bland ungdomarna och de anställda.

Utbildningen av kantorer

UK 2009 beslöt att skicka ett brev till Borgå stifts sekreterare för gudstjänstliv och musik, Jan Hellberg, samt en insändare till Kyrkpressen där UK:s åsikt om kantorsutbildningen framgår.

I brevet tas upp att UK
– uppskattar kantorernas arbete i församlingarna.
– vill att kantorsutbildningen utvecklas så att den som önskar kan inrikta sig på en annan musikstil utöver den klassiska, så att musiken i kyrkan skulle tilltala människor i alla åldrar.
– vill att kantorsutbildningen utvecklas så att den som önskar inte behöver inrikta sig på orgel som huvudinstrument, men alla bör behärska grunderna i orgelspel.
– vill bevara orgelspel och psalmerna i kyrkan men kunna variera instrument, arrangemang på sånger och genre av musik.

Egen logotyp för UK

Planeringsgruppen för UK 2010 delegeras uppgiften att ta fram en logo för UK. Logon skall vara färdig så att den kan användas i marknadsföringen av UK 2010. En tävling utlyses för att samla in bidrag. Planeringsgruppen tillsammans med KCSA utser vinnaren. En grafiker kan konsulteras.

Församlingsvalet 2010 ”Tievalet” då 16-åringar har rösträtt

Då rösträttsåldern i församlingsvalet 2010 sänks från 18 till 16 år anser UK det vara viktigt att informera de unga om sina nya möjligheter att påverka.

UK 2009 uppmanar församlingarna i Borgå stift att informera ungdomarna om:
– Församlingsrådet och dess uppgifter
– Församlingsvalet

Bra tillfällen är t.ex. skriftskolläger, ungdomssamlingar och skolornas morgonsamlingar. Det är också viktigt att hitta lättillgängliga röstningsplatser. Församlingsanställda är viktiga för att uppmuntra ungdomar att kandidera och rösta. Vid behov kan församlingarna samarbeta med KCSA och Församlingsförbundet.

Motionerna flere än en officiell bibelöversättning, församlingsarbetare och befria unga från kyrkoskatten förkastades.

Val av suppleant till NAVI-gruppen (Unga vuxnas grupp för påverkan)
Erika Forsblom valdes till suppleant i NAVI-gruppen.

Tid och plats för UK 2010

UK 2010 ordnas på stiftsgården Lärkkulla i Karis 28-31.1.2010 eller 4-7.2.2010. Tidpunkten besluts av planeringsgruppen i samråd med Lärkkulla.

Planeringsgrupp för UK 2010

Linus Stråhlman (Borgå svenska domkyrkoförsamling), David Helander (Esbo svenska församling) och Sandra Forsblom (Esse församling) valdes till planeringsgruppen för UK 2010.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *