Beslut UK2012

Här finns protokollet från UK 2012 att läsa som e-bok.

Här kan du ladda ner protokollet som PDF-fil.

Beslut från UK 2012
17 §    Motion: Mervärde för gudstjänsten

Ungdomens kyrkodagar 2012 uppmanar församlingarna i Borgå stift att i sitt Gudstjänst liv inkorporera undervisning om de olika delarna i gudstjänsten samt deras betydelser.

§ 18 Med sikte mot framtiden

Det beslöts att de enskilda delarna i paragraf 18 framförs till stiftets biskop och till kandidaterna i kyrkomötesvalet på samlingen Expedition Generation på söndagen.

§ 18 a    Vilken är din drömförsamling?

Vi tycker att relationen med Gud är det primära i en drömförsamling.  Det är trots allt Han som är grunden för församlingen. Genom att hålla Bibeln och bönen central i församlingsarbetet och undervisningen har vi den bästa möjligheten att lära känna Gud. När man har lärt känna Gud kan man bättre lära känna sig själv och sin uppgift i församlingen. Vi tror nämligen att det är viktigt med församlingsmedlemmar som är engagerade.

Det är mycket viktigt att en församling är en trygg och öppen gemenskap där människor har möjlighet att växa i tron. Genom verksamheten byggs relationer naturligt upp mellan människor i samma åldersgrupp, men vi vill också sträva efter gemenskap mellan åldersgrupperna. Därför borde gudstjänster ordnas som tilltalar så många åldersgrupper som möjligt. En mångsidig verksamhet är positiv, men församlingen måste anpassa den efter dess behov.

En välfungerande församling borde också kunna nå ut i samhället. Diakoniarbetet är viktigt och alla församlingsmedlemmar kan bidra genom att leva ut sin tro i vardagen. Gemenskapen i en församling uppfyller ett behov som saknas i samhället och på detta sätt kan församlingen nå ut.

En konkret väg framåt kunde vara att alla församlingar arrangerar ett mötestillfälle med representanter för olika åldersgrupper, t.ex. 9-13, 14-20, 20-35 och 35-100. Vid tillfället skulle man fråga vad de olika människorna vill ha för verksamhet för sin egen åldersgrupp samt verksamhet gemensam för hela åldersgruppen.

§ 18 b    Det gemensamma i att vara kyrka

Vi på UK uppmuntrar församlingarna i Borgå stift att fira gudstjänster där hela församlingen är delaktig, även vi ungdomar. T.ex. upplever vi att språket i gudstjänsterna är komplicerat. Och det skulle vara viktigt att alla känner sig uppskattade och välkomna. Dessutom uppmanar vi församlingarna att ordna samlingar utöver gudstjänsten där församlings medlemmar i alla åldrar är inbjudna. Detta skulle medföra att klyftan mellan åldersgrupperna inom församlingarna skulle minska. Dessutom vill vi ungdomar vara delaktiga och involverade i gudstjänsten. Dessutom vill vi att det i kyrkorna skall finnas en ”lekhörna” för att göra det lättare för barnfamiljer att delta i gudstjänsten.
Dessutom vill vi uppmana församlingar att oftare anlita utomstående, till exempel körer, för att delta i gudstjänsten.

§18 c    Ett starkt konfirmandarbete också i framtiden

UK vill betona följande aspekter:

  • Konfirmandarbetet är en fortsättning på arbetet med barnen i församlingen, vilket betyder att det är viktigt att församlingen har möjlighet att hålla verksamhet för och med barn och unga i alla åldrar. Verksamhet kan med fördel ordnas av hjälpledare.
  • Det är viktigt att församlingen har kontakt med och syns i skolan eftersom den är de ungas vardagsmiljö.
  • Hjälpledarnas roll borde betonas mera redan innan lägret, t.ex. i samband med informationen om skriftskolan.
  • Undervisningen upplevs ofta som tråkig och intetsägande, därför ska den regelbundet ses över för att vara tillräckligt omväxlande och relevant för konfirmanderna.
  • UK uppmanar församlingarna att aktivt ta med hjälpledarna och andra aktiva församlingsmedlemmar i marknadsföringen av skriftskolan i skolorna.
  • Dessutom uppmanas församlingarna att använda alternativa undervisningsmetoder, t.ex. drama, pyssel och grupparbeten, utöver den vanliga ”föreläsningen”.

§ 18 d    Församlingens närvaro i skolan, hur hålla den kvar?

Ungdomens Kyrkodagar 2012 uppmanar församlingarna I Borgå stift att anpassa sin närvaro i skolorna efter skolelevernas behov. Ungdomens Kyrkodagar 2012 uppmanar församlingar att ta kontakt med skolor och bygga upp en närmare relation med dem.

Vi på UK vill påminna församlingarna att vi också har kristna vid yrkesskolorna. Vi vill uppmana församlingarna att också ta med dessa i församlingens arbete i skolorna.

19 §     Motion: Inled UK med Plenum

Planeringsgruppen planerar programmet för Ungdomens Kyrkodagar 2013 så att i mån av möjlighet inleda plenum redan på torsdag kväll och reservera mer tid för plenarförhandlingar för att:

•    optimera tiden för diskussion och behandling av motioner och initiativ till diskussion
•    tydligt visa att det är plenum som är kärnan i UK
•    ge torsdagskvällen ett mer bestämt program

En ungefärlig tidtabell för plenum/UK med inledning av plenum på torsdag kväll:

Torsdag    
20 – 22    Personval och föredragningslista
Fredag
9.15 – 12.15    Utskottsordning, prosterisamling och utskottsarbete
12.15 – 13.15    Lunch
13.15 – 14.45    Talare
14.45 – 15    Mellanmål
15 – 17    Plenum
17 – 18    Middag
18 –    Plenum/annan aktivitet
Lördag    Ungefär som tidigare men med mer möjlighet att varva plenum med andra aktiviteter för att delegaterna ska hållas pigga och alerta
Söndag    Plenum behöver bara fokusera på nästa års UK, mindre stress

§ 20    Motion: Kyrkans Vigselrätt
Motionen förkastades

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *