Plenum

Arbetet på Ungdomens kyrkodagar styrs av dess arbetsordning. UK samlas årligen, senast den 15 februari. UK samlas under tre dagar. Vanligtvis samlas UK i månadsskiftet januari-februari från torsdag till söndag.

Före UK

Församlingar i Borgå stift

Församlingar i Borgå stift har rätt att utse fyra till tolv ombud till UK, beroende på församlingens storlek. En församling med färre än tusen medlemmar har rätt att nominera fyra ombud, för varje därefter påbörjat tusental får församlingen utse ytterligare ett ombud, dock högst tolv stycken. Församlingen kan också utse suppleanter, vilkas antal får vara högst en tredjedel av ombudens antal. Ombuden bör vara konfirmerade medlemmar av en församling och i åldern 15-30 år.

Antal församlingsmedlemmar Antal ombud
<1000 4
1000-1999 5
2000-2999 6
3000-3999 7
4000-4999 8
5000-5999 9
6000-6999 10
7000-7999 11
>8000 12

Tabellen anger hur många ombud församlingen får utse.

Församlingar utanför Borgå stift

Alla församlingar i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har rätt att utse två (2) observatörer för att delta i ungdomens kyrkodagar. Observatörerna har yttranderätt, men inte rösträtt i plenum.

Motioner och initiativ till diskussion

Ärendena som behandlas på UK består av på förhand insända motioner och initiativ. Församlingar, enskilda församlingsmedlemmar eller Kyrkans central för det svenska arbetet kan sända in ärenden som de önskar att UK skall behandla. Om ärendet innehåller ett förslag till beslut kallas det motion. Ärenden som endast skall diskuteras kallas initiativ.

Under UK

Alla ombud tilldelas ett röstkort med en specifik nummer. På basen av utdelade röstkort fastställs röstlängden.

Alla motioner som inkommit inom utsatt tid behandlas i ett utskott som förberedelse för den gemensamma behandlingen. Om plenum så bestämmer kan man även utse utskott för diskussionsinitiativen.

Prosterisamlingar

Alla deltagare samlas med sitt eget prosteri. Under prosterisamlingen bestämmer man vem som deltar i vilket utskott. En till tre personer från varje prosteri kan delta i ett utskott.

Utskotten

För alla motioner och de ärenden som UK bestämmer utses utskott. Utskottets uppgift är att förbereda ärendet för den gemensamma behandlingen genom att diskutera ärendet och komma med ett eventuellt förslag till beslut. Utskottet väljer inom sig en ordförande och en sekreterare. Utskottet skall också presentera sitt arbete för de övriga. Läs mera i Utskottsordningen.

Plenum

När plenum inleds väljs en ordförande, en viceordförande, två sekreterare och två protokolljusterare samt rösträknare.

Efter utskottsarbetet behandlas frågorna i plenum. Det betyder att alla är samlade till gemensam diskussion och beslutsfattande. Motioner och initiativ presenteras av utskotten och den som sänt ärendet till UK. När ordförande öppnat debatten kan man begära om ordet med att räcka upp sitt röstkort. Om du vill göra ett förslag till beslut skall du också göra det skriftligt. Endast ombud kan göra förslag till beslut. När ordförande avslutat diskussionen kan det bli omröstning om det finns flera förslag.

Rösträtt i plenum har endast ombuden. Yttranderätt vid plenum har ombuden, suppleanterna, observatörerna, av församlingarna anställda personer, tjänstemän vid KCSA, medlemmar av stiftsfullmäktige i Borgå stift, domkapitlet i Borgå stift och tjänstemän vid domkapitlet i Borgå stift, samt medlemmar i referensgruppen för ungdoms- och konfirmandarbete vid KCSA. Församlingsanställda får yttra sig, men det förs till protokollet att de yttrat sig. Övriga närvarande kan före eller under plenum be om ordet.

Läs mera i plenarordningen och valordningen.

Efter UK

Besluten från UK skickas till alla församlingar i Borgå stift, till stiftsfullmäktige i Borgå stift och till Kyrkans central för det svenska arbetet, som också vidtar åtgärder för verkställandet av fattade beslut.

Det är bra om en eller flera av församlingens ombud på UK presenterar UK:s beslut för det egna församlingsrådet eller kyrkorådet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *