Förslag till nya stadgar för UK

 

Stadgar för Ungdomens Kyrkodagar

Arbetsordning

§ 1 Ungdomens Kyrkodagar

Ungdomens Kyrkodagar (UK) är en samling där de unga i Borgå stift är representerade. Syftet med UK är att göra ungdomarnas röst hörd och att stärka gemenskapen i stiftet.

§ 2 Tidpunkt

UK ordnas årligen senast den 15 februari och omfattar 3 dagar. Kallelsen till UK utfärdas av stiftets biskop senast tre månader före UK. I undantagsfall kan kallelsen utfärdas av direktorn för Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA). Möteshandlingarna till UK skall vara tillgängliga senast en vecka innan UK börjar.

§ 3 Deltagande

Ombud och suppleanter

Varje församling i Borgå stift har rätt att för ett år i sänder nominera ombud till UK. Dessa nomineras av församlings- eller kyrkorådet, alternativt ungdomsrådet. Valbara till ombud och suppleanter är konfirmerade församlingsmedlemmar som inte fyllt trettio år före det år plenarförhandlingarna förs.

En församling med färre än tusen medlemmar har rätt att nominera fyra ombud. För varje därefter påbörjat tusental medlemmar kan större församlingar nominera ytterligare ett ombud. Det maximala antalet delegater för en församling är 12, oberoende av församlingsstorlek. Församlingen kan utse suppleanter, vilkas antal får vara högst en tredjedel av ombudens antal, avrundat uppåt.

Observatörer

De församlingar inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, vilka inte tillhör Borgå stift, har rätt att sända två observatörer till UK. Valbara till observatörer är konfirmerade församlingsmedlemmar som inte fyllt trettio år före det år plenarförhandlingarna förs.

§ 4 Plenum

Vid plenum samlas alla deltagare till allmän diskussion och beslutsfattande. UK väljer en ordförande för plenum, en eller två viceordförande samt en sekreterare. Därutöver utser KCSA en sekreterare. Dessa utgör presidiet. Dessutom väljs två protokolljusterare och två till fyra rösträknare. Alla dessa personval förrättas enligt valordningen § 3. Ordförandes och viceordförandes mandatperiod sträcker sig tills ny ordförande och viceordförande har valts.

§ 5 Plenumarbete

Under plenum följs plenarordningen, valordningen och utskottsordningen. Förändringar i arbetsordningen, inklusive utskotts-, val- och plenarordningen, skall godkännas av UK med tre fjärdedels majoritet.

§ 6 Ärenden

Motioner

Motioner är ärenden som innehåller ett färdigt beslutsförslag. Personer som är valbara till ombud på UK, anställda vid KCSA och förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift har rätt att ta upp ärenden genom motioner. Dessa ska vara KCSA tillhanda senast på ett av KCSA angivet datum. Utöver dessa kan motioner som inkommit senare tas upp om tre fjärdedelar av ombuden understöder detta. Under UK behandlas motionerna enligt plenarordningen samt utskotts- och valordningen.

Initiativ till diskussion

Initiativ till diskussion är ärenden som inte innehåller ett färdigt beslutsförslag. Personer som är valbara till ombud på UK, anställda vid KCSA och förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift har rätt att ta upp ärenden genom initiativ till diskussion. Initiativ till diskussion ska vara KCSA tillhanda senast på ett av KCSA angivet datum. Utöver dessa kan initiativ till diskussion som inkommit senare tas upp om tre fjärdedelar av ombuden understöder detta. UK bestämmer hur initiativen till diskussion behandlas.

Övriga ärenden

Övriga ärenden kan tas upp till behandling vid plenum om UK med tre fjärdedels majoritet besluter därom.

§ 7 Beslut

UK:s beslut skickas för kännedom till alla församlingar samt till stiftsfullmäktige i Borgå stift och till KCSA.

Det är önskvärt att åtminstone ett av församlingens ombud på kallelse av kyrkoherden senast två månader efter avslutat UK presenterar UK:s beslut för församlingsrådet/kyrkorådet.

§ 8 Arbetsgrupper

Årligen utses tre personer till en arbetsgrupp som planerar följande års UK. Personerna ska vara valbara som ombud till ifrågavarande UK och valet förrättas enligt valordningen § 3. I arbetsgruppen ingår även en representant för KCSA samt en eller flera representanter för den lokala arrangören. Vid behov kan UK också tillsätta övriga arbetsgrupper.

Plenarordning

§ 1 Yttranderätt

Ombuden, suppleanterna, observatörerna, av församlingarna anställda personer, tjänstemän vid KCSA, medlemmar av stiftsfullmäktige i Borgå stift och tjänstemän vid domkapitlet i Borgå stift har yttranderätt vid Plenum. Ombud ber om ordet enligt § 4 medan övriga grupper ber om ordet direkt från presidiet. Det antecknas till protokollet ifall en övrig har gjort ett inlägg. Personer som inte tillhör någon av de ovan nämnda grupperna kan också be om ordet av presidiet, som kan godkänna eller förkasta begäran om att få göra ett inlägg efter övervägande.

§ 2 Föredragningslistan

Föredragningslistan ligger som grund för behandling av ärenden. Föredragningslistan fastställs av UK efter val av presidium.

§ 3 Behandling av ärenden

Före en allmän diskussion i plenum angående en motion eller ett initiativ till diskussion yttrar sig arbetsutskottet i frågan, om sådant har utsetts. Därefter får motionsställaren eller initiativtagaren i ett (1) inlägg ge respons på utskottets arbete. Om det är fråga om en motion kan den ursprungliga motionsställaren hålla fast vid sitt förslag till beslut, detta behöver inget understöd, varvid två förslag till beslut föreligger. Utskottets beredning ligger alltid som grund för fortsatt diskussion.

§ 4 Talarlistan

Talarlistan vid debatten görs upp enligt den ordning i vilken talarna ber om ordet. Ombuden ber om ordet genom att använda sitt deltagarnummer. Ordförande beslutar om att dra streck i talarlistan varefter inga nya namn tas med på listan. Före ordförande drar streck i talarlistan skall chans ges åt de som ännu vill yttra sig i ärendet och alla namn som just då finns på talarlistan läses upp. Samtliga förslag till beslut som finns läses också upp innan streck i talarlistan dras.

När streck i talarlistan dragits kan ingen komma till på listan. Presidiet kan besluta om att lotta ordningen på inläggen om de tycker att det är motiverat. Efter att alla på listan yttrat sig dras streck i debatten och ärendet fortsätter enligt § 12 i fråga om motioner och genom avslut i fråga om initiativ till diskussion.

§ 5 Inlägg

Alla yttranden görs från talarstolen, förutom personförslag, replik, sakupplysning, ordningsfråga och bifall (t.ex. hurrarop), vilka görs från den egna platsen i plenisalen om inte presidiet önskar annat.

§ 6 Förslag till beslut

Endast ombuden har förslagsrätt. För motioner gäller att förslag till beslut skall inlämnas till presidiet skriftligen, innan ordförande drar streck i talarlistan. För andra ärenden beslutar presidiet hur förslag till beslut skall lämnas in. För att ett förslag skall bli beaktat krävs understöd av minst ett annat ombud. Vid personförslag krävs inget understöd utöver den föreslagna personens eget godkännande.

§ 7 Klämförslag

Ett klämförslag är ett förslag om ett tillägg till ett redan befintligt förslag till beslut. Klämförslaget kan enbart innehålla ett tillägg till ett beslutsförslag och det skall framkomma till vilket beslutsförslag klämförslaget hör. Ett klämförslag kan också fogas till ett annat klämförslag. Klämförslag skall liksom andra förslag till beslut inlämnas innan ordförande drar streck i talarlistan och kräver understöd av minst ett annat ombud för att beaktas.

§ 8 Begränsande av inlägg

Tiden för ett inlägg kan begränsas om presidiet så beslutar.

§ 9 Replik

Replik kan direkt efter ett inlägg beviljas den vars person eller åsikter har behandlats i inlägget. Ordförande beviljar repliken på muntlig begäran. Repliken får vara högst två minuter.

§ 10 Sakupplysning

Sakupplysning kan begäras muntligen genast efter ett inlägg och bör belysa det som sagts i inlägget. Ordförande beslutar om sakupplysning skall beviljas.

§ 11 Ordningsfråga

En ordningsfråga gäller hur plenum arbetar och hur det följer arbetsordningen. Ordningsfrågan ställs muntligen och ges företräde framför inlägg, replik och sakupplysning. På ordningsfråga svarar ordförande. Ifall att frågan närmare behöver utredas kan plenum ajourneras medan presidiet utreder frågan. Presidiet kan vid behov inkalla utomstående hjälp.

§ 12 Beslutsgång

Beslut fattas:

a: enhälligt.

b: genom provomröstning genom användande av delegatnummer. Om ordförande då kan konstatera att ett beslutsförslag har klar majoritet kan det godkännas utan rösträkning, förutsatt att inget ombud motsätter sig detta. I detta fall antecknas inte antalet röster för de olika förslagen i protokollet.

c: genom omröstning genom användande av delegatnummer varefter rösterna räknas.

d: genom sluten omröstning med röstsedlar. Sluten omröstning vid motioner förutsätter att tre fjärdedelar av ombuden kräver det.

Vid omröstningar tillämpas valordningen.

§ 13 Reservation

Om ett ombud vill att det i protokollet skall nämnas att han eller hon motsätter sig plenums beslut kan han eller hon reservera sig mot beslutet. Anmälan om reservation bör göras omedelbart efter att beslutet fattats. Om man dessutom vill formulera sin reservation skriftligen bör den inlämnas senast en timme efter att beslutet fattats. Skriftliga reservationer fogas till protokollet.

Val- och utskottsordning

Valordning

§ 1 Röstlängd

Röstlängden fastställs efter att plenum öppnats och konstaterats vara sammankallat enligt arbetsordningen. Med på röstlängden finns de ombud som är närvarande och har nominerats av församlingarna. Röstlängden kan kompletteras vid behov. Röstberättigade är ombud samt suppleanter för ombud där ombuden är frånvarande. Vem som är suppleant för vem skall meddelas till presidiet före fastställande av röstlängden.

§ 2 Omröstning vid motioner

Omröstning sker genom att inkomna förslag ställs mot varandra. Ombuden kan vid varje röstningsomgång rösta ja eller nej. Ifall det finns flera förslag ställs de förslag som avviker mest från varandra mot varandra, varefter det förslag som fått flest röster ställs mot följande förslag i tur och ordning. Förslag om förkastande skall alltid placeras i sista röstningsomgången och utskottets förslag i nästsista eller sista röstningsomgången. Om klämförslag röstas först efter att förslaget som klämförslaget berör står ensamt kvar, dock före eventuell omröstning om förkastande.

§ 3 Personval

Personval sker genom sluten omröstning och majoritetsbeslut. Öppen omröstning kan förrättas vid personval om samtliga ombud godkänner det.

§ 4 Övriga val

Vid övriga val beslutar presidiet om hur valet ska förrättas.

Utskottsordning

§ 1 Utskott

För varje motion utses ett utskott. Ett utskott kan utses också för andra ärenden.

§ 2 Utskottens sammansättning

Alla ombud samlas prosterivis och utser minst en och högst tre representanter per utskott från varje prosteri.

§ 3 Utskottens funktion

Utskottsmedlemmarna väljer inom sig en ordförande och en sekreterare. När utskottet behandlar en motion skall utskottet arbeta fram ett förslag till beslut. När utskottet behandlar ett initiativ till diskussion skall utskottet arbeta fram ett diskussionsunderlag. Sekreteraren antecknar förslaget eller diskussionsunderlaget och ser till att UK-kansliet och presidiet får det i god tid.

§ 4 Utskott som behandlar motioner

För utskott som behandlar motioner gäller följande:

Enighet skall eftersträvas. Om enighet inte nås tillämpas omröstning.

Ordförande eller sekreterare redogör för utskottsarbetet vid plenum och presenterar utskottets förslag till beslut. Detta läggs fram som grund för behandlingen av motionen. Om utskottet är oenigt skall detta påpekas. Utskottet kan också godkänna den ursprungliga motionen utan ändringar.

§ 5 Övriga utskott

Övriga utskott arbetar enligt UK:s önskemål och redogör för sitt arbete vid plenum. Utskott för initiativ till diskussion har rätt att ändra ärendet till en motion, och följer då förfarandet för behandling av motioner.