Författararkiv: Fredrik Kass

Föredragningslistan för UK2018

Föredringslistan publicerad!

Nu finns föredragningslistan och motionerna och diskussionsinitiativen under fliken plenum.

Föredragningslista

FÖR PLENARFÖRHANDLINGARNA VID UNGDOMENS KYRKODAGAR 2018

1§ Plenum öppnas

2§ Fastställande av röstlängden

3§ Val av protokolljusterare (2 st) och rösträknare (4 st)

4§ Val av ordförande och viceordförande

5§ Val av sekreterare (1 st)

6§ Fastställande av föredragningslistan

7§ Fastställande av arbetsmetod och beredningsutskottens sammansättning

8§ Uppföljning av besluten från UK 2017

9§ Ungdomsarbetet inom Enheten för kyrkans verksamhet 2017

(Kyrkans central för det svenska arbetet)

10§ Motioner och initiativ till diskussion på UK 2018
– genomgång och opinionsmätning

11§ Ajournering av mötet fram till att utskottsarbetet är slutfört

12§ Ordförande öppnar fortsatta förhandlingar

13§ Initiativ till diskussion: Hjälpledarnas roll i planeringen av konfirmandarbetet

14§ Initiativ till diskussion: Involvering av unga vuxna och äldre ungdomar i församlingen och skriban.

15§ Initiativ till diskussion: Hur förebygger vi sexuella trakasserier i kyrkan?

16§ Initiativ till diskussion: Trygg i skriftskolan

17§ Initiativ till diskussion: Hur kan kyrkan motverka radikaliseringen av unga?

18§ Motion: Ungdomsarbetsledare behövs!

19§ Motion: Församlingsval 2018

20§ Initiativ till diskussion: ”Vi bygger fred”, men vad betyder det?

21§ Information från Navi -inflytandegruppen för unga vuxna samt val av Borgå stifts representanter till Navi-gruppen.

22§ Förslag till tid och plats för UK 2019

23§ Val av arbetsgrupp för planeringen av UK 2019

24§ Eventuella övriga ärenden

25§ Förhandlingarna avslutas

Skriv motioner och diskussionsinitiativ till årets UK

Skriv själv eller samla ihop andra UK-delegater och skriv ihop en motion eller ett diskussionsinitiativ till årets UK. Det kan vara om något som berör dig personligen eller ett ämne som är aktuellt nu i församlingen eller i samhället. Ett ärende som du/ni vill att andra ungdomar skall få chans att fundera över och prata om. Diskussionsinitiativen och motionerna behandlas sedan i utskott förrän de tas upp på plenum. Motioner och diskussionsinitiativ sänds till fredrik.kass@evl.fi senast 28 december 2017.

Här ser du skillnaden mellan motion och diskussionsinitativ:

UK:s arbetsordning