22§ Initiativ till diskussion: Jämlikhet i kyrkan

22§ Initiativ till diskussion: Jämlikhet i kyrkan

Inom skolan gör man med den nya läroplanen en stor satsning på jämlikhetsarbete. Det här är något som vi tycker borde göras även i kyrkan. Några saker som vi vill lyfta fram för diskussion är:

  • Behandlas pojkar och flickor olika i kyrkans skriba & ungdomsverksamhet?
  • Finns det en obalans mellan könen när det gäller aktiva ungdomar i kyrkan? Varför?
  • Finns det ett behov att utmana könsnormerna redan i skriban? Är det t.ex. en bra ide med tjej och kill-snack?
  • Kan vi bli mer inkluderande i verksamhet och språkbruk med tanke på personer som inte är bekväma i sin könsidentitet?
  • Varje skola måste ha en jämställdhetsplan. Borde varje församling också ha det?

 Bakgrund: Läroplanen 2016 om jämställdhet

I LP 2016 lyfter man fram att den grundläggande utbildningens upprdag är att främja jämlikhet, likabehandling och rättvisa. Utbildningen ska förebygga ojämlikhet och utslagning. Utbildningen ska även främja jämlikhet mellan könen. Varje elev ska få hjälp med att upptäcka sina möjligheter och skapa sin egen lärstig utan könsbunda rollmodeller.

Grundskolan ska genom sina värderingar och sin praxis främja jämställdhet mellan könen och stödja eleverna i deras identitetsskapande. Undervisningen ska ha ett könssensitivt förhållningssätt. Genom val och utveckling av lärmiljöer, arbetssättoch undervisningsmaterial ska man ge synlighet åt och visa respekt för den mänskliga mångfalden.

Alla skolor som ordnar grundläggande utbildning ska utarbeta en jämställdhetsplan i syfte att främja jämställdhet.

Matteus församlings ombud och suppleanter, samt Patrick Koski (Petrus församling), Emma Lidman (Sibbo svenska församling, Nora Alanen (Johannes församling) och Frida Vikström (Vanda svenska församling).