18§ Motion: Ungdomsarbetsledare behövs!

18§ Motion: Ungdomsarbetsledare behövs!

Antalet medlemmar i kyrkan i Finland är idag mindre än någonsin. Från att medlemsantalet år 2008 varit 4 294 214 har det sjunkit mer för varje år. År 2016 var medlemsantalet 3 951 785. Det sjunkande medlemsantalet innebär mindre inkomster för kyrkan. Att kyrkans ekonomi blir snävare kommer att påverka kyrkans möjlighet att anställa och sysselsätta människor i framtiden. Som en lösning på ovanstående problem har det föreslagits att somliga tjänster skulle dras in eller slås ihop (t.ex. vid pensionering av en präst kan den tjänsten dras in och på så sätt minska antalet präster i församlingen i fråga). För att en församling officiellt ska vara funktionsduglig krävs endast en präst, en diakon och en kantor. Denna modell utgör grunden för vad en församling behöver, för att kunna fungera. Modellen iakttar dock inte kyrkans framtid, nämligen ungdomen.

Vi hävdar, att ungdomsarbetsledare behövs, för att ungdomar skall hitta till församlingarna. Vi tror, att det är via ungdomsarbetet man på bästa sätt kan vinna ungdomarna till Jesus. Detta gör vi inte för att se ner på den traditionella gudstjänsten, som även är av yttersta vikt i det kristna livet. Vi tror helt enkelt att ungdomsarbetet på ett bättre sätt når de ungdomar, som inte själva är aktiva kyrkobesökare, än en traditionell gudstjänst skulle göra.

Vi föreslår därför, att Ungdomens Kyrkodagar vädjar till Borgå stift, med hänvisning till ovanstående orsaker, att inte skära ner på ungdomsarbetet. I en tid då medlemsantalet i kyrkan sjunker från år till år, är det viktigt att påminna sig om att ifall vi i framtiden vill ha en kyrka, är det ungdomen vi behöver satsa på. Ungdomsarbetet måste få kosta. Ungdomsarbetet behöver en bra lokal. Ungdomsarbetet behöver en ungdomsarbetsledare.

 

Benjamin Häggblom, Karleby Svenska Församling

Isak Edman, Nykarleby Församling

Hanna Holmbäck, Karleby Svenska Församling