17§ Initiativ till diskussion: Hänger skriban med i svängarna?

17§ Initiativ till diskussion: Hänger skriban med i svängarna?

I höst har en ny läroplan tagits i bruk i skolorna. Läroplanen medför många förändringar i hur undervisningen skall ske. Även kyrkan jobbar som bäst med en ny version av skribans riktlinjer. Vi tycker det är viktigt att församlingarna tar dessa förändringar på allvar och följer med i tiden vad gäller undervisningsmetoder.

Vi vill gärna initiera ett samtal kring skribaundervisningen i stiftet – ett samtal med målsättning att sammanställa tips och dela erfarenheter till församlingarna i stiftet från oss ungdomar. Detta är i enlighet med både skolans läroplan och skribans riktlinjer – att eleverna själva är med och formar undervisningen.

Bakgrund: Mer om skolans nya läroplan:

I den nya läroplanen (LP 2016) betonas att eleverna ska lära sig för livet. Tanken är att eleverna ska lära sig, förutom ämneskunskaper, även att värdesätta sig själva och lära sig att se sina egna styrkor och förmågor. Det livslånga lärandet bygger på sju kompentensområden, som är nytt i LP 2016. De mångsidiga kompetensområdena är; förmåga att tänka och lära sig, kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens, digital kompetens, multilitteracitet, arbetslivskompetens och entreprenörskap samt förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. Dessa kompetensområden ska genomsyra hela undervisningen i alla ämnen och ämneshelheter.

Kompetens 5 (K5), Digital kompetens, har aldrig förr varit en del av läroplanen. Läroplanen betonar att digital kompetens är en medborgarfärdighet som ska vara ett redskap för lärande. Information- och kommunikationsteknik ska systematiskt användas i undervisningen. De digtala verktygen ska ge eleverna möjlighet att synliggöra sina idéer och tankar på olika sätt och på så vis utvecklas. Digitala hjälpmedel ska användas i alla ämnen på ett mångsidigt och ändamålsenligt sätt.

En annan stor förändring i LP2016 är elevernas delaktighet i beslutsfattandet. Eleverna ska delta i planeringen och uppläggningen av undervisningen. Eleverna ska även få påverka val av arbetssätt och arbetsmetoder. Undervisningen ska frångå lärarledd undervisning och istället vara elevcentrerad. Elevens intressen och förkunskaper ska tas i beaktande. I LP 2016 ska även bedömningen ske ofta och på olika sätt. Eleven ska få ta del av formativ och summativ bedömning, men även självutvärdering.

Matteus församlings ombud och suppleanter, samt Patrick Koski (Petrus församling), Emma Lidman (Sibbo svenska församling, Nora Alanen (Johannes församling) och Frida Vikström (Vanda svenska församling).