16§ Motion: Förnya UK:s stadgar

16§ Motion: Förnya UK:s stadgar

Stadgarna för UK är de dokument som styr hur UK och plenum fungerar. Stadgarna består av fyra delar: arbetsordningen (AO), plenarordningen (PO), valordningen (VO) och utskottsordningen (UO). För att stadgarna ska fylla sin funktion måste de vara korrekta och lättförståeliga. Under några års tid har UK:s ordförande reagerat på en del sakfel och tvetydigheter i texten och därför bestämde vi oss för att skriva om stadgarna så att de ska motsvara dagens UK på bästa sätt.

Förändringarna består främst av korrigeringar av sakfel och förtydligande. De största förändringarna är i korthet:

  • Lagt till rubriker på varje paragraf och ändrat ordningen på några av dem
  • Tagit bort eller ändrat meningar som hindrar UK:s arrangörer att utveckla UK, t.ex. möjliggör förslaget till nya stadgar att KCSA i framtiden kan skicka möteshandlingarna digitalt om de vill
  • Gjort texten lättare att förstå, se t.ex. AO§6
  • Förtydligat förfarandet, se t.ex. PO§4 och VO§2
  • Tagit bort sakfel, t.ex. skulle alla val som inte var personval enligt gamla stadgarna följa VO§2, som helt uppenbart är skriven för motioner

Det fullständiga förslaget till nya stadgar finns att läsa på UK:s hemsida http://kcsa.fi/uk/forslag-till-nya-stadgar/ där du också kan jämföra det med de nuvarande stadgarna http://kcsa.fi/uk/plenum/uks-ordningar/.

Eftersom det finns viktigare frågor att diskutera på UK än UK:s egna stadgar hoppas motionsställarna att de som vill diskutera den här motionen gör det i utskottet i första hand. Ingen vill sitta och diskutera enskilda formuleringar i plenum. 😉

Observera att den här motionen behöver en kvalificerad majoritet på ¾ för att godkännas.

Förslag till beslut:

UK uppdaterar arbets-, plenar-, val- och utskottsordningarna enligt det dokument som finns att läsa på UK:s hemsida http://kcsa.fi/uk/forslag-till-nya-stadgar/.

Ylva Perera, Åbo svenska församling

Pontus Särs, Petrus församling

Linus Stråhlman, Borgå svenska domkyrkoförsamling

Sara Åström, sakkunnig, ungdomsarbete, Kyrkans central för det svenska arbetet