14§ Initiativ till diskussion: Involvering av unga vuxna och äldre ungdomar i församlingen och skriban

I och med den nya skriftskolplanen som träder i kraft under år 2018 finns nu en möjlighet för församlingarna att involvera speciellt de äldre ungdomarna och unga vuxna, redan i planeringsskedet av skriftskolan. “Experter” som varit med en längre tid i församlingen och på lägren har hunnit bilda en uppfattning om vad som fungerar och var det finns möjligheter till förbättring. Vi vill föra en diskussion hur detta kunde se ut i praktiken. Hur det ser ut i församlingarna nu och hur det skulle kunna se ut då erfarna hjälpledare och unga vuxna ledare får vara med och påverka skriftskolan samt leda yngre hjälpledare från en position som inte är en anställd?

Det finns också städer som automatiskt har mycket unga vuxna och studerande p.g.a. att de kanske flyttar från sin hemort för att studera, men möjligen också flyttar tillbaka efter studierna. Hur kan vi odla en kultur i församlingar där det finns plats för unga vuxna?

Behövs det vuxen ledare d.v.s. unga vuxna studeranden och arbetande?

Gör det någon skillnad att ha med vuxen ledare på ett läger?

Hurudana konkreta uppgifter och ansvarsområden kunde vuxenledare ansvara för?

Finns det områden som anställda (präster, ungdomsledare osv.) traditionellt ansvarat för som kunde skötas av vuxenledare?

Kunde man engagera vuxenledare mer långsiktigt, så att de till exempel kunde medverka både före och efter skriftskollägren? Kunde det här på så vis göra skillnad i studie världen på längre sikt med att redan skapa kontakt till andra studeranden via skriban?

Katrin Björklund, Petrus Församling

Ida-Maria Pekkarinen, Petrus Församling