13§ Initiativ till diskussion: Hjälpledarnas roll i planeringen av konfirmandarbetet

Den nya konfirmandplanen ”Ett stort under” trädde i kraft 1.5.2017. Församlingarna har nu tid att stifta bekantskap med planen och arbetar med att göra nya lokala konfirmandplaner. Det har bl.a. ordnats utbildningsdagar i alla prosterier för församlingarnas anställda under hösten 2017 och under våren 2018 kommer det att ordnas nya närstudiedagar i prosterierna. Den nya konfirmandplanen skall vara i bruk i församlingarna senast 1.10.2018.

Ett perspektiv som lyfts upp i planen är konfirmandens delaktighet i undervisningen. Planen manar konfirmandarbetet att utgå från konfirmandernas egna frågor och erfarenheter. Men även hjälpledarnas delaktighet i skriftskolarbetet lyfts upp. Hjälpledarna ses som en resurs under hela konfirmandprocessen. Alltså inte bara under lägret utan redan i ett inledande planeringsskede. Utdrag ur Ett stort under:

”Varje anställd eller annan ledare ger konfirmandarbetet mervärde. Om möjligt ska alla ledare vara med i teamet under hela konfirmandprocessen, även säsongarbetarna, de vuxna församlingsmedlemmarna och hjälpledarna” (s.54).

”Hjälpledarna har en viktig roll som identifikationsobjekt och storasyskon. Konfirmanderna lär sig ofta mer av hjälpledarna än ledarna” (s.54).

Eftersom hjälpledarnas roll är central i mötet med konfirmanderna så borde hjälpledarnas röst och input vara viktig i ett tidigt skede. Vi vill diskutera och höra erfarenheter hur man i församlingarna beaktar hjälpledarnas åsikter och kunnande och i vilka former hjälpledarna är med i konfirmandprocessen. I planen sägs det ”om möjligt ska alla ledare vara med i teamet under hela konfirmandprocessen”. Vad är möjligt och vad är inte möjligt?

 

Maria Björkgren-Vikström, Kyrkans central för det svenska arbetet

Fredrik Kass, Kyrkans central för det svenska arbetet